Stora Bastås - lövskog vid Hjälmarens strand

I Stora Bastås möter du ekar, lindar, hassel och andra lövträd. Här kan du vandra på en stig i skogen och ta en paus vid ett vindskydd på en liten höjd vid Hjälmaren. Under våren blommar mängder av liljekonvaljer och andra vårblommor.

En öppning i skogen med vattensamling

En öppning i skogen med vattensamling. Foto: Kristina Hanson

Friluftsliv

I Stora Bastås finns en 1,6 kilometer lång stig som tar dig runt i naturreservatet. På en liten höjd finns ett vindskydd med grillplats och picknickbänk där du kan äta din matsäck. I en glänta vid vattnet kan du slå dig ner på en bänk och njuta av utsikten. Du kan lyssna på fågelsång, höra grodor kväka eller bara njuta av vinden från sjön. Ett besök på hösten är en upplevelse när alla lövträden sprakar i rödgula färger.

I naturreservatet finns en hel del spår av historien, som rösen, diken och stenmurar som är rester efter äldre tiders åkerbruk och djurhållning.

Naturen

På 1800-talet sänktes Hjälmarens vattennivå med ungefär en meter för att få tillgång till mer odlingsbar mark. Den gamla strandlinjen syns tydligt i delar av reservatet där stora stenar markerar var vattenbrynet låg förut.

I Stora Bastås växer det mest lövskog av ek, ask, lind, asp, björk och sälg. På träden växer mossor, lavar och svampar. I gläntor under träden trivs liljekonvalj, blåsippa, trolldruva, ormbär och storrams. Här växer även buskar som hassel och olvon. I lövskogen finns ett par långsmala vattenhål med grästuvor och stillastående vatten. Många insekter trivs bland de levande och döda lövträden. Insekterna får passa sig så att de inte blir mat till den mindre hackspetten eller andra fåglar.

Följ med till Stora Bastås

I filmen berättar markägaren Anders Bastås om området och varför han ville att det skulle bli ett naturreservat. Medverkar gör även Länsstyrelsens naturvårdshandläggare Kristina Hansom som var i bildandet av Stora Bastås. Dessutom välkomnar landshövding Minoo Akhtarzand dig till naturreservatet. 

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved, insamla växter, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
 • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra okopplad hund,
 • cykla eller rida,
 • elda annat än på av förvaltare anordnad rastplats.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd

 • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår, använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Kommun: Arboga

Skyddat år: 2020

Areal: 12,6 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen