Klinta - vildvuxen barrskog och ovanliga mossor 

I Klinta möts du av gammal och vildvuxen skog. Ströva runt i området och upplev barrskogens växter och djur. Passa även på att fika och njuta av naturen vid den lilla skogssjön Lissjön.

Gran, tall och lavbeklädda hällar

Gran, tall och lavbeklädda hällar. Foto: Jacob Rudhe

Friluftsliv

Eftersom naturreservatet ligger avsides, långt från tät bebyggelse, kan du uppleva lugn och stillhet. Här finns inte några anlagda vandringsleder, så du får vandra runt på egen hand i den vildvuxna skogen. Kring Lissjön finns gott om blåbär att plocka för dig som önskar till pajen eller morgongröten. Längs Lissjöns stränder finns även flera fina platser där du kan sätta dig ned för att fika eller för en stunds reflektion.

Naturen

I Klinta växlar barrskogen mellan blåbärsmarker och fuktiga kärr till glesare tallskog på de små höjderna. Här finns både äldre och yngre skog och en hel del döda träd, både liggande och stående. I området finns även en del lövträd, så som gamla aspar där till exempel hackspettar kan mejsla ut sina bon. I anslutning till Lissjön finns både kärr- och myrmarker. I dessa trivs olika slags vitmossor och växter som vattenklöver, skvattram och vass. I området kan du träffa på flera ovanliga arter som är beroende av fuktig gammal granskog med inslag av döda träd för att överleva, till exempel vedtrappmossa, skogstrappmossa och svampen gränsticka.

I den västra delen av naturreservat finns spår efter tidigare skogsbränder, till exempel i form av brända och kolade stubbar. I den här delen finns också mer lövskog än i den östra delen av reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
  • plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för håvning eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
  • framföra motordrivet fordon.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2020

Areal: 56 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen