Aspenstorp – friluftsområde med historiska gruvmiljöer

Intill Sala silvergruva ligger naturreservatet Aspenstorp. I området kan du se tydliga spår efter den gruvbrytning som tidigare bedrivits här under flera hundra år, till exempel gruvhål. I marken finns mycket kalk vilket gör att vissa sorters växter och mossor trivs här.

Tibast. En liten buske med rosa små blommor som blommar tidigt om våren. Redan innan bladen hunnit slå ut.

Tibast. En buske som blommar tidigt om våren i Aspenstorp. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Aspenstorp är ett populärt friluftsområde för Salaborna. Här finns fler olika system av stigar. Vissa av stigarna är utmanande, men här finns också flera där du kan ta dig fram med barnvagn eller rullator. Några av stigarna är avsedda för mountainbikecyklister och är tydligt markerade som sådana. För dig som har fikakorgen med finns fina ställen att stanna på längs den gamla gruvkanal som passerar genom området.

Om du är intresserad av historia kan Silverstigen som beskriver områdets gruvmiljöer rekommenderas. Stigen är cirka 1,5 kilometer lång och finns i områdets västra del. Du kan även lyssna på en uppläsning av varje skylt i friluftsguiden Naturkartan.

Silverstigen i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Naturen

Aspenstorps naturvärden hör ihop med att det finns mycket av bergarten dolomit i marken. Dolomit är en bergart som är nära släkt med bergarten kalk. Det gör att flera olika växter och mossor som gillar kalk i marken trivs här. Exempel på några ovanliga mossor som finns här är späd hårgräsmossa, kalksprötmossa och rundfjädermossa som alla växer på kalkstensblock i skuggiga lägen.

Den skog som finns i Aspenstorp har under lång tid fått rå om sig själv, utan någon allt för stor påverkan från oss människor. Skogen är mycket varierad med en löv- och barrskog i väster, en tallskog på kalkrik mark i nordost och en lövskog med där det bland annat växer ask och alm i de centrala och södra delarna. I lövskogen finns också ett stort inslag av buskarna hassel och skogstry.

Vill du uppleva vårblommor kan ett besök i april och maj rekommenderas. Då är lyser marken av färger, bland annat gröna mossor, blåsippor och vitsippor och den rödrosa svampen scharlakansskål. Ett annat fint inslag i april är den lilla busken tibast som blommar med rödrosa blommor innan dess löv har spruckit fram. Lite längre fram under året kan du här även träffa på blommande trolldruva.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Det är förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt till exempel genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
  • sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår eller liknande.

Serviceinformation

  • Cykelled Cykelled
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2018

Areal: 14 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen