Östringby – En mysig skog nära Fläckebo

Naturreservatet breder ut sig över de böljande och skogsklädda sluttningarna intill och på berget Kronmossborgen. Granskogen är gammal och på Kronmossborgens topp hittar du krumma och knotiga tallar och en fin utsikt mot Svartån i öster.

En mossig granskog ståendes i en slänt. Foto: Markus Rehnberg

En mossrik granskog i Östringby. Foto: Markus Rehnberg

Friluftsliv

Östringby ger dig en chans att titta in i storskogens förtrollade värld. Det är ett reservat för mysiga promenader och spännande möten med skogens djur. Stanna upp och lyssna på de ljud som skogen och dess djur skapar. För dig som är intresserad av växter finns mycket att upptäcka i Östringby. Om hösten kan du fylla din svampkorg med skogens läckerheter.

Det finns inga markerade stigar i området men du kan till exempel följa upptrampade djurstigar för att se vart de leder dig. I den östra delen hittar du Kronmossborgen som är områdets högsta punkt. Sluttningarna upp på berget är steniga och branta, men väl på toppen möts du av knotiga tallar och lågvuxna granar och det är enkelt att hitta en trevlig fikaplats i solen. Passa på att titta på det klapperstensfält som för mycket länge sedan låg vid en strand där vågor från dåtidens ishav sköljde in.

Naturen

Nästan hela naturreservatet täcks av gammal granskog. I vissa delar står träden tätt och väldigt lite solljus tränger igenom de täta kronorna för att nå ner till marken. Detta gör att det inte finns så mycket buskar och ris på marken och att skogen därmed upplevs som ganska öppen.

På några platser, främst i den nordvästra delen, finns fuktigare stråk med sumpskog. I den östra delen höjer sig marken och uppe på sluttningarna tar hällmarkerna vid. Här hittar du en gles tallskog med lavklädda hällar. Vissa av tallarna är flera hundra år gamla. Många av granarna är nästan lika gamla, men det kan du knappast ana då du ser de klena träden.

Några typiska gammelskogsarter som växer i Östringby är den gråskimrande gammelgranslaven och den lilla orkidén knärot. Gammelgranslav växer på gamla levande granar och täcker ofta stora ytor av barken. Laven syns tydligt på avstånd men är lätt att blanda ihop med andra gråaktiga lavar. Tittar du närmare ser du alltid små vita knottror och små ljusgula skålliknande utväxter (apothecier). Det skiljer gammelgranslaven från andra arter. Den lilla orkidén knärot finns på flera platser i området och växer nästan alltid insprängd i mattor av mossa. Plantorna blommar sällan och vanligtvis ser du bara de typiska bladrosetterna där bladens form kan liknas vid kyrkfönster. Mer svårupptäckta och än mer ovanliga är bland annat svamparna gräddticka, kamjordstjärna och dofttaggsvamp.

Föreskrifter

Välkommen att göra ett besök i naturreservatet!

Här finns regler som du som besökare måste följa. Reglerna finns till för att skydda områdets naturvärden.

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta naturföremål såsom berghällar och block,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved, insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
  • insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Sala

Skyddat år: 2019

Areal: 117 hektar

Förvaltare: Länsstyrelsen