Jällsjö

Grön bokskog

Jällsjö är ett kuperat skogsområde som främst består av äldre bokskog. Reservatet ligger bara lite mer än en kilometer från Åkulla bokskogar som är ett av Sveriges främsta bokskogsområden. I Jällsjö finns inga markerade stigar men det är relativt lätt att vandra runt i den glesa bokskogen.

Jällsjö ligger drygt en kilometer från Åkulla bokskogar som har mer än 800 hektar skyddade lövskogar. Åkulla bokskogar är samlingsnamnet på ett tiotal snarlika naturreservat som ligger i ett och samma område och är idag ett bland de största bokskogsområdena som finns kvar i Halland.

Trädens ålder varierar

I Jällsjö är det boken som dominerar men uppe på höjderna och i kanterna mot öppen mark finns det också en del bergek. Här täcks marken av blåbärsris. Trädens ålder varierar, det finns gamla träd som är runt 150 år gamla men även träd som är cirka 40 år. I reservatet finns även ett område med lövsumpskog.

Ovanliga och hotade arter

I flera delar av reservatet finns gamla, hålrötade och döda träd, de senare i form av lågor, torrakor och högstubbar. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden. I Jällsjö har man hittat både rödlistade arter och skogliga signalarter, bland annat fällmossa, platt fjädermossa, trädporella och bokvårtlav.

Spår från förr

Inom området finns det många fornlämningar. I bokskogarna finns det tre områden med fossil åkermark, de anas framför allt i form av odlingsrösen och i områdets centrala delar återfinns två hålvägar. När forntidens bonde skulle röja upp en åkeryta tog han bort stenarna som låg i vägen för odlingen och lade dessa i rösen. Hålvägar är gamla färdstråk som bildats av att människors skor, kreaturs klövar och vagnars hjul urholkat stigar när de stretat sig uppåt i backarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Bokskog och järnframställning i Jällsjö (Varberg)

Jällsjö är ett kuperat skogsområde som främst består av äldre bokskog men uppe på höjderna och i kanterna mot öppen mark finns det också en del bergek.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar,
  • inplantera för området främmande arter,
  • tälta mer än två dygn i följd,
  • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med hund eller för eftersök,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Dominerande naturtyp: Bokskog

Kommun: Varberg

Areal: 24 hektar

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Jällsjö ligger i Varbergs kommun.Vägbeskrivning: Från Tvååker kör du österut på Fastarpsvägen mot Sibbarp, efter cirka 7 kilometer svänger du av mot Jällsjö.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss