Skärte

Skärte består av två kullar med hedekskog som skiljs åt av en bäckravin. Genom ravinen rinner Stenån. Det finns inga markerade stigar men det är ganska lätt att ta sig fram i skogen.

I ravinen finns flera intressanta kärlväxter, exempelvis skärmstarr, kärrfibbla, strutbräken, nordlundarv, kransrams och blåsippa. I hedekskogen växer stor knopplav, lunglav och grynig filtlav på stammarna.

Lekande lax

I ån finns lax, en art som är upptagen i EU:s habitatdirektiv. De arter som finns upptagna i art- och habitatdirektivet betraktas som skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. Stenån har genomgått en restaurering där man bland annat rivit ut en gammal damm som hindrade fisken från att vandra uppströms. Laxen kan nu leka på sina gamla reproduktionsområden för första gången på ett par hundra år.  

Insekter gillar död ved

Väster om reservatet ligger en betesmark. Att det finns både gammal skog och betesmark gynnar insektsfaunan i området. Flera arter kräver både tillgång till död ved, som bara finns i äldre skog, samt tillgång till pollenproducerande blommor, som finns i öppna marker. I Skärte finns också den rödlistade mindre hackspetten som hittar mycket av sin föda i skogens gamla och döda träd.

Områdets historia

Enligt äldre kartor var området inte skogbevuxet under 1600-talet, utan användes troligen som betesmark. Dock fanns det vid denna tiden ett stort sammanhängande lövskogsområde bara ett par kilometer bort som sträckte sig miltals i både nord-sydlig och öst-västlig riktning. Detta lövskogsområde inkluderade bland annat Åkulla bokskogar som ligger fem kilometer söder om Skärte. Vid mitten av 1800-talet hade större delen av området börjat täckas med lövskog och i början av 1900-talet var Skärte helt skogsklätt så när som på två mindre åkerlyckor.

Närhet till flera reservat

En kilometer norr om Skärte ligger reservatet Hallagården och 500 meter söderut ligger reservatet Gässlösa. Båda områdena hyser liknande hedekskogar. Närheten mellan reservaten gör det möjligt för de hotade arterna att sprida sig mellan områdena.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • uppsätta tavla, plakat affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna, samt att
 • framföra cyklar i terrängen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 18,2 hektar

Skyddat sedan: 2006

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Skärte ligger i Varbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats "Hovgård" ligger strax söder om reservatet.

Vägbeskrivning: Från väg 153 mellan Varberg och Ullared, strax efter Rolfstorp, sväng vänster vid Hovgård. En större parkering finns vid golfbanan. Därifrån går man 100 m norrut till reservatet.GPS (WGS84): Lat N 57° 8’ 50” Lon E 12° 28’ 57”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss