Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bohult

Bohult är en äldre och orörd bokskog som ligger vackert i sluttningen ovanför Övrabökesjön. Som besökare är det en vildvuxen skog man möter i reservatet. I backen kan du hitta flera "bokvrak", riktigt gamla levande träd som har mer än 200 år på nacken.

Inga huggningar av träd har gjorts i området under de senaste 50 åren. Många bokar har fallit genom åren och ligger nu halvt nedbrutna och mossöverväxta på den bruna mattan av boklöv. I luckorna som skapats tävlar nya bokplantor med varandra och med andra trädplantor om ljuset. Med tiden kan några bokplantor ha tagit kommandot och växt om sina grannar. En del plantor kan ha brutits av och dött under tyngden av snö. Andra plantor kan ha betats ner av en älg som gärna sätter i sig nya friska skott. Knoppar och skott av lövträd hör till en av älgens favoriträtter, sommar som vinter.

Träden kan se unga ut men är gamla

Boken är tålig och kan leva länge under skuggan av högre träd. De får inte lika mycket näring eller solljus som sina grannar, men många träd lyckas ändå hålla sig vid liv. Det gör att vissa av träden i Bohult är betydligt äldre än de ser ut. Ett träd man kan gissa vara i tjugoårsåldern kanske i själva verket är över hundra år gammalt!

Vidkroniga ekar och forntida odlingar

På sina ställen i reservatet växer även ekar. En del är jämnåriga med de allra äldsta bokarna. Dessa ekar har vida kronor eftersom de växte upp då landskapet var mer öppet. De ekar som växt upp senare har betydligt smalare kronor eftersom ljustillgången har varit sämre. Ekarna växer huvudsakligen i sluttningens övre del och uppe på platån. Här kan man också hitta forntida åkrar omgivna av odlingsrösen och terrasskanter. Fornlämningarna har inte ålderdaterats, men odlingslandskapet i grannbyn Övraböke har undersökts noggrant. I Övraböke finns lämningar från bronsåldern, järnåldern, medeltiden fram till nutid. Det är därför en rimlig gissning att även Bohult har en mycket lång odlingshistorik bakom sig.

Ovanlig skalbagge bor i skogen

Röd ögonknäppare heter en ovanlig skalbagge som finns i Bohult. På den svenska rödlistan över hotade arter är den klassad som "starkt hotad". Den har nämligen ganska höga krav på sin omgivning: skalbaggen behöver mycket gammal bokskog med gott om död fuktig ved där larverna kan utvecklas. Sådana miljöer är inte så vanliga i dagens Sverige, men i Bohult är förutsättningarna goda.

Hög nederbörd gillas av mossor

Skogen är inte bara gammal med mycket död ved, även luftfuktigheten är hög. I reservatet rinner några bäckar och på flera ställen tränger grundvatten upp till markytan. Dessutom ligger Bohult i en trakt där årsnederbörden är hög (mellan 1000 - 1500 millimeter nederbörd faller varje år). Det finns även många andra arter som trivs i Bohults gamla skogar. Några andra ovanliga arter som man har hittat här är lunglav, bokfjädermossa, bokvårtlav, mindre hackspett och skogsduva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, t.ex. örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
  inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 15,5 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bohult ligger i Halmstads kommun.

Bil: Bohult ligger cirka 25 km norr om Halmstad och 3 km nordost om Gräsås. Tag av E6 i Slöinge. Kör mot Asige och vid Asige kyrka fortsätt mot Gräsås. I Gräsås sväng mot Torup. Efter ungefär 4 km (cirka 600 m efter att du passerat gården Övraböke), tar du grusvägen till höger. Efter ett par hundra meter passerar du den norra delen av reservatet. För närvarande saknas parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss