Hyltan-Bökhult

Hyltan-Bökhult ligger utmed Börjeåns dalgång. Här växer gammal bokskog och alsumpskog med välutvecklade socklar. Om våren är fågellivet rikt. Med lite tur kan du få höra den mindre flugsnapparens vackra sång.   

I Hyltan-Bökhults skogar finns rikligt med mossor och lavar. Några av arterna är så kallade signalarter, dessa arter indikerar att det funnits ädellövskog på platsen under lång tid. Den gamla orörda bokskogen i reservatet är rest av Tönnersjöhedens sammanhängande lövskogar på 1600-talet. Detta syns också på kartor från 1650 och 1920 där Hyltan-Bökhult är markerad som skog. Under 1800-talet bredde stora ljunghedar ut sig i omgivningarna men eftersom Hyltan-Bökhult består av en svårtillgänglig ravin är det troligt att skogen bevarades här även under denna tid.

Gott om död ved

Att det funnits skog under lång tid har stor betydelse för områdets naturvärden. I skogen finns det gott om död ved som högstubbar och lågor. Den döda veden blir till mat och boplats åt vedlevande skalbaggar som i sin tur blir till föda åt småfåglar och hackspettar. I reservatet finns det en intressant lavflora, några arter som finns här är stor knopplav, bokkantlav, mjälig knopplav och violettgrå porlav. På askar och ekar har det gjorts fynd av mussellav, lunglav och korallblylav.

Djur och växter

Inom området häckar bland annat stenknäck, skogsduva och mindre flugsnappare. Börjeån rinner genom reservatets västra del och det finns många källor och rännilar i reservatet. I Hyltan-Bökhults fuktigare partier hittar du arter som gullpudra, dvärghäxört och småvänderot.

Reservatet har blivit större

År 2020 beslutade Länsstyrelsen om att utvidga reservatet med mer än 60 hektar skog, myr och betesmarker öster om det befintliga området. Dess bok- och ekdominerade ädellövskog, lövsumpskog och talldominerade blandskog är nu skyddade på lång sikt och ska skötas så att naturvärdena kan bevaras och stärkas. I och med detta så tillkommer också fina bäckmiljöer där du bland annat kan hitta spindelblomster och atlantärgmossa. Det kommer med tiden också att avvecklas några mindre granbestånd som finns inom området, detta kommer att ersättas med ädellövträd. Stora delar av marken som tillkommer tillhör den gamla utmarken för byn Bökhult som därför har fått vara med och ge namn till det utvidgade reservatet.

Andra besöksmål

Mindre än två kilometer från Hyltan-Bökhult ligger naturreservatet Kvarnaberget som i huvudsak består av äldre ekskog. Parallellt med reservatets östra gräns går Hallandsleden (delsträcka Assman-Mästocka) som passerar ett antal andra naturreservat och som är väl värd att vandra längs med.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar,
  • anbringa tavla, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
  • snitsla spår,
  • anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyper: Bokskog, alsumpskog

Kommun: Halmstad

Areal: 77 hektar

Skyddat sedan: 2001 utvidgning 2020

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Delar av området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Hyltan ligger i Halmstads kommun.

Till fots: Hallandsleden passerar intill reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Bil: Kör från Halmstad mot Mästocka. Efter 15 km är det skyltat mot gården Hyltan till höger. Du är nu inne i reservatet. Anvisad parkeringsplats saknas.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss