Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Prästgårdsåsen

I Prästgårdsåsen är det ekskogen som dominerar och många av träden är mellan 130–150 år gamla. I reservatet finns också en ek-hassellund där det bland annat växer ormbär och gullpudra. Reservatet är bitvis lätt att promenera i trots att det inte finns några anlagda stigar. Intill reservatet ligger en bergtäkt, när sprängningar genomförs är området inte lämpligt att besöka. 

Uppe på åsen växer hedekskog med senvuxna, krokiga krattekar. Många av träden täcks av fällmossa som är grönglänsande med ljusa grenspetsar.

Ormbär och gullpudra

I sydväst finns en ek-hassellund som delvis är utpekad nyckelbiotop. Här finner man bland annat ormbär och gullpudra. Nedanför sluttningen övergår skogen till en ek-hassellund som delvis är utpekad nyckelbiotop. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter.

I denna del av reservatet finns riklig förekomst av död ved, främst i form av lågor. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden. Prästgårdsåsen har ett rikt fågelliv.

Marken i detta område är fuktig och här kan du hitta ormbär, där markvatten tränger fram växer även gullpudra. 

Rödlistad ticka och andra intressanta arter

I västra delen av Prästgårdsåsen finns en blandskog med tall, gran och ek. I området har man hittat den rödlistade koralltickan samt ett antal regionalt intressanta arter som glansfläck, guldlockmossa och mussellav.

Utmed reservatets västra kant går en väg, vilket gör området lättillgängligt för besökare. Det finns inga anlagda stigar men stora delar av reservatet är lätt att promenera i.   

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, 
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • tälta mer än två dygn i följd,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22-06,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av älg, hjort och vildsvin,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök samt
 • elda annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 18,3 hektar

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Sprängningar i närliggande bergtäkt

Skanska Asfalt och betong AB utför sprängningar i den bergtäkt som ligger öster om naturreservatet,

Här hittar du en karta i PDF-format där bergtäkten är utmarkerad Pdf, 341.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För att inte riskera att hamna inom riskområdet ska man inte uppehålla sig i reservatet då sprängningar genomförs. Sprängningar utförs omkring var tredje vecka och föregås av varningssignaler.

 • Tre minuter innan sprängning ljuder korta signaler och då ska man röra sig ut ur reservatet.
 • När sprängningen är över ljuder en hel signal och då kan man åter vistas i reservatet.

Vid frågor om bergtäktens verksamhet kontakta Skanska Asfalt och Betong AB, 010-448 19 50.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss