Fäberga

I Fäberga finns det en värdefull mosaik av äldre, artrik ädellövskog och mer öppna hagmarker. Reservatet ligger på berget Rydsbjär, ett vackert restberg i det öppna slättlandskapet norr om Halmstad. I området har det hittats flera rödlistade arter och här finns ett rikt fågelliv.

Ett så förhållandevis litet område med ett så mångfacetterat utseende vad gäller naturmiljöer är ovanligt i dagens Halland. Reservatet domineras av två separata lövskogstyper som geografiskt är sammanlänkade vid basen av berget.

Bokskog med ovanligt grova stammar

I väst dominerar bokskogen. Det mest utmärkande med bokskogen är de grova stammarna vars dimension sällan påträffas i länet. I den skiktade skogen finns också gott om död ved både stående och liggande samt grova ihåliga bokar. De glest stående gamla träden med stora utbredda kronor berättar att här gick djur på skogsbete i gamla tider. I Fäberga har det hittats arter som koralltaggsvamp, bokkantlav, orangepudrad klotterlav, liten lundlav och atlantärgmossa.

Uppe på bergskrönet ändrar skogen karaktär till en magrare typ med ek, krumma bokar och tallar med inslag av enbuskar. Hjortar i hägn har gett den västligaste bokskogen ett parkliknande utseende.

En rik flora av mossor och lavar

I öster försvinner boken nästan helt och ersätts av en betespräglad ekskog med buskskikt av hassel. Här är en del av området inhägnat och betas av nötkreatur. Merparten av skogen i reservatet är idag klassad som nyckelbiotop. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter.

I skogen finns det en fin och rik flora av mossor, lavar, svampar och kärlväxter. I dagsläget har det hittats 17 rödlistade och 22 regionalt intressanta arter i reservatet. Fågellivet är rikt med bland annat skogsduva och nötkråka.

Spår från förr

I reservatet ligger det även en gårdstomt men nyttjas numera som betesmark. Ett system av stengärdesgårdar visar var de gamla gränserna gick mellan inägomark och utmark samt även var det var avgränsat mellan åker och äng.

Inägomark kallas den mark som förr utgjordes av ängar och åkrar i anslutning till en gård eller by. Ängarna försåg djuren med hö och löv och på åkern odlade man grödor. På sommaren släpptes djuren ut på sommarbete i skogen, på de så kallade utmarkerna. Skogen nyttjades även till bränsle och virke.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • sätta upp tält,
  • framföra motordrivet fordon,
  • medföra okopplad hund. Undantag gäller jakträttsinnehavare som jagar med hund, vilket dock inte får ske där det går betesdjur,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in växter annat än plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter,
  • utan Länsstyrelsen tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt
  • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Trädklädd betesmark och bokskog

Kommun: Halmstad

Areal: 28,5 hektar

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Fäberga ligger i Halmstads kommun.

Vägbeskrivning: Från Halmstad kör man norrut på E6 och svänger av mot Harplinge. Efter cirka 4 kilometer finns en skylt, Fäberga, som leder norrut. Utmed denna väg kommer en parkeringsplats att anläggas varifrån man ska kunna följa en stig in i reservatet. Men i dagsläget finns varken skylt till reservatet eller p-plats. Då det saknas anlagd parkering ansvarar du själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss