Yamossen

Vy över Yamossen där du ser Lillesjö med omgivande våtmark

Yamossen är ett myr- och skogsområde vid sjön Jällunden, sydväst om Jälluntofta. I myren finns såväl öppna ytor med bland annat myrlilja som sumpskogar och trädbevuxna myrholmar. Dessutom finns gammal bokskog invid myren. Här kan du få en naturupplevelse med vildmarkskänsla i ett område som utmärks av tystnad, stillhet och ostördhet.

Skogen domineras av tall som överlag är gammal eller mycket gammal. Här finns ett stort antal imponerande myrtallar, åldern på sex av dessa har nyligen uppmätts till mellan 230 och 300 år. Både barrskogen och bokskogen innehåller rikligt med grov död ved, både stående och liggande.

Myren användes tidigare som fodermark

Söder om landsvägen dominerar tallmossar liksom i reservatets norra delar på ömse sidor om Lillesjön. Här kan man utgå från att myren och skogen förr i tiden varit föremål för allt det nyttjande som var brukligt under självhushållets tid, så som myrslåtter, skogsbete, svedjebruk, huggning för ved, stängsel och timmer, torvbrytning, med mera. Myren bör så sent som i början av 1900-talet ha varit till större delen helt öppen men med glest stående tallar som redan då var ganska gamla, på myrholmarna och i de idag äldsta sumpskogarna. Under 1900-talet och framför allt under seklets senare hälft har stora delar av myrlandskapet vuxit igen med skog. Troligtvis har igenväxningen pågått ända sen utmarksbetet och våtmarksslåttern upphörde.

För dig som besöker reservatet

Besökare kan här få en naturupplevelse med vildmarkskänsla i ett område som utmärks av tystnad, stillhet och ostördhet. Besökarna kan vandra omkring och uppleva reservatet enligt allemansrättens principer.

I dagsläget finns det ingen parkeringsplats. Det kommer heller inte att anläggas några markerade stigar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar.
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar och svampar. Plockning av matsvamp är dock tillåten.
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg.
 • ha hund okopplad.
 • elda annat än på anvisad plats.
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Skogsbevuxen myr

Kommun: Hylte

Areal: 184 ha

Skyddat sedan: 2022

Ägare: Statlig och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bil: Från Hyltebruk kör till Unnaryd. I Unnaryd kör du mot Jälluntofta. Följ vägen cirka 9 km. Det finns i dagsläget ingen parkeringsplats vid reservatet, inte heller några markerade stigar eller leder.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss