Pennebo

I markerna kring Pennebo kan du uppleva historiens vingslag. Än idag finns spår efter hur man tidigare brukat markerna i området. Ängar och betesmarker har idag ersatts av värdefull, variationsrik lövskog. Vid en vandring i reservatet kan jämförelser mellan då och nu ge nya perspektiv på naturens mångfald.      

Vid Pennebo finns spår av tidigare bebyggelse. I nordöst ligger ruinerna efter den lilla gården Kerstinsbygget. I anslutning till ruinen finns också en välbevarad stenbyggnad som troligen använts som jordkällare. Än idag växer snödroppar kring ruinerna! Markerna kring gården var inägomark, det vill säga inhägnad mark med åkrar och ängar. Stengärdesgårdar och odlingsrösen finns också bevarade. De är inte bara spännande fornlämningar utan också en viktig livsmiljö för många organismer.

Vidkroniga ekar berättar om historien

De fuktiga markerna väster om gården var så kallade sidvallsängar som slogs för att ge hö till djuren. Vid denna tid stod träden glest. De yngre träd som idag delvis utgör sumpskogen började gro när slåttern upphörde. Utanför inägomarken tog utmarkerna vid och det var här djuren släpptes på sommarbete. De vidkroniga ekar och askar som idag står inne i lövskogen berättar om en historiskt sett mer öppen miljö. I reservatet finns även flerstammiga björkar som också är ett tecken på tidigare betesdrift och beskärning.

Alsumpskog med många växter

Flera av alarna i sumpskogen i norr står på så kallade socklar. Alsocklar är ett förstärkt rotsystem som bär upp stammen. Eftersom socklarna bildas över en lång tid är de ett tecken på gammal, orörd skog. Bland socklar och vattenspeglar finns ett frodigt fältskikt. Till de mer lågvuxna växterna hör den vårblommande gullpudran med sina gulgröna stödblad som omger de gula blomställningarna. Den sällsynta småvänderoten är enkönad och förekommer både som han- och honplanta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar,
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyper: Alsumpskog, lövskog

Kommun: Laholm

Areal: 35 hektar

Skyddat sedan: 2000

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Pennebo ligger i Laholms kommun. Bil: Utgå från Vindrarp och kör österut i riktning mot Jonstorp. Sväng höger mot Högalteknall efter cirka 800 m. Reservatet ligger på vägens vänstra sida efter cirka 3,5 km.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss