Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hälleberget

Hälleberget är ett vackert lövskogsområde strax nordost om Oskarström som består av två kullar och en dalgång. Detta svårtillgängliga skogsområde har blivit en fristad för många sällsynta arter. Ett tips är att ta dig upp på bergskanten i väster, själva Hälleberget, där du kan blicka ut över skogslandskapet.

Som besökare i reservatet får man lätt känslan av att vara i en naturskog. Eftersom det är stora höjdvariationer så är terrängen otillgänglig och det kan ha gjort det svårt att ha skogsbruk här. I branterna hittar man områdets högsta naturvärden. Här finns det gott om död ved och gamla träd.

Gamla träd med lavar och mossor

En del bokar är mer än 200 år gamla. Det syns att träden har stått här länge eftersom stammarna kan vara alldeles draperade med mossor, lavar och vednedbrytande svampar. Har man tur kan man om hösten få se den ståtliga koralltaggsvampen växa ut från döda bokar. Svampen är en så kallad signalart vilket betyder att den bara påträffas i skogar med höga naturvärden. Sammanlagt har hela 21 rödlistade arter och 37 regionalt intressanta arter hittats här. Andra som är värda att nämna är liten ädellav, pepparporella, storsporig päronlav, ädelkronlav och violettgrå porlav.

Ett område med höga naturvärden

Under en inventering i mitten av 1990-talet såg man att här fanns höga naturvärden. Vi har tagit bort gran i naturreservatet för att gynna befintlig ädellövskog och föryngring av ny lövskog. I områdets mitt rinner en bäck som omgärdad av klibbal. Inom en radie av drygt en mil finns ytterligare tio naturreservat, bland annat Virsehatt, Nissaström och Biskopstorp. Gemensamt för samtliga är att de har bildats för att skydda värdefulla ädellövskogar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används, 
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon, annat än på väg, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
 • elda men användning av campingkök är dock tillåten,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 44 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Hälleberget ligger i Halmstads kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Oskarström Årniltsvägen Vrenninge”. Härifrån är det drygt 2 kilometer till reservatet. Följ Årniltsvägen österut, ta av vid Kullagatan och fortsätt norrut.

Bil: I dagsläget saknas vägvisning till reservatet. I Oskarström sväng av från Årniltsvägen till Kullagatan. Fortsätt längs med grusvägen. Efter cirka 800 meter, när vägen delar sig håller du till höger. Efter ytterligare 200 meter när vägen delar sig igen håller du vänster. Efter cirka 700 meter kommer du till reservatets sydvästra del.

Parkering saknas för närvarande. Du ansvarar själv för att din bil inte står olämpligt parkerad eller är i vägen på något sätt.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss