Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rågetaåsen

Rågetaåsen är ett skogsreservat med värdefull blandskog där bok och gran dominerar. Skogen har stått orörd sedan lång tid tillbaka vilket gett den en vild karaktär. För den som trotsar den svårbemästrade terrängen finns flera ovanliga arter av mossor, lavar och kärlväxter att upptäcka. Ta gärna med dig en lupp om du vill se arterna i detalj.  

Gamla träd, död ved och sumpmarker bidrar till områdets höga naturvärden. På grova bokstammar växer sällsyntheter som liten ädellav, bokkantlav och stor knopplav. De är alla så kallade skorplavar och ses bäst med lupp. I den gamla skogen finns flera signalarter som korallblylav, lunglav och bårdlav vilka indikerar områdets höga naturvärden. En raritet bland alla mossor är den hotade rödtandad hättemossa.

Fuktiga sumpmarker

Där grundvatten tränger upp ur marken bildas fuktiga partier och översilad mark. Källområdena är värdefulla miljöer med intressant flora som till exempel dvärghäxört, skärmstarr, skogsbräsma och orkidén spindelblomster. Flera arter av spolsnäckor lever i de fuktiga områdena.

Porlande vatten

I Sännanån, som rinner längs reservatet, finns ett rikt djurliv med många olika bottenlevande organismer samt öring. På stenar i det framrusande vattnet kan man få syn på forsärlan. Den har gult bröst och, likt sin släkting sädesärlan, vippar den ständigt på stjärten.

Död ved är viktig för många

Högvuxna granar och bokar samt gamla, döda träd berättar att skogen stått orörd under lång tid. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som använder veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden. På döda, grova bokar växer den exklusiva svampen skinntagging som känns igen på sitt "taggiga" utseende.

Stormfällda träd

2005 härjade stormen Gudrun i södra Sverige. Även skogen på Rågetaåsen drabbades. De stormfällda träden inom naturreservatet har lämnats som de är av naturvårdsskäl. Den döda veden och andra strukturer i den stormdrabbade skogen utgör nya och viktiga livsmiljöer för en mängd arter. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna.

Det är tillåtet att tälta någon natt i enlighet med allemansrätten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada vegetationen, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • framföra motordrivet fordon,
 • framföra terränggående cyklar,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • anbringa tavla, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning,
 • snitsla spår,
 • anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande naturtyp: Blandskog

Kommun: Halmstad

Areal: 13 hektar

Skyddat sedan: 2000

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Rågetaåsen ligger i Halmstads kommun. Bil: Från väg mellan Fröslida och Ryaberg i höjd med Karlstorp sväng vänster på mindre väg. Efter cirka 1 kilometer finns reservatet på vänster hand. För närvarande saknas parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss