Karsefors

En vandring genom Karsefors naturreservat bjuder på många fina upplevelser. Här längs med Lagans gamla åfåra hittar du både ädellövskogar och betesmarker. Om våren täcker blommande vitsippor skogsmarken och på sommaren tar trädens skira grönska över.

Karsefors är lättåtkomligt även med bil vilket har gjort det till ett mycket omtyckt utflyktsmål. Nära vattenfallet i öster finns bord och bänkar och en kulturskylt som berättar om fallet.

Markerad stig

En vältrampad stig, Forsastigen, sträcker sig drygt 2,5 kilometer längs ån på den södra sidan av reservatet. Leden är markerad med röda ledbrickor och på din promenad här vandrar du genom både kuperad skog och öppna marker. Leden kan gås från två håll, antingen börjar du vid forsen och följer sedan leden västerut på kuperad stig eller så går du från baksidan av kyrkan, över åkern där man kan välja att gå antingen västerut cirka 500 meter eller bort till forsen cirka 2 kilometer.

Här finns värdefull skog

Praktiskt taget all skog på Lagans södra strand i reservatet är nyckelbiotop, det vill säga klassad som en särskilt skyddsvärd miljö. Norra delen av reservatet ligger på den ö som uppstod vid kraftverksbygget då en ny kanal och damm grävdes.

Utsikt över Lagan

Från bron i reservatets norra del har du utsikt över Lagan omgiven av lövskog. Frodigast är partiet mellan Karsefors och festplatsen vid Uddekulla där skogen till stora delar har en orörd prägel. Blockrika marker med inslag av kärr utgör intressanta miljöer för bland annat mossor.

Unika hagtornsträd

I väster har betesdjuren skapat mosaikartad trädklädd betesmark med öppna gläntor och trädgrupper. Det finns en stor variation av träd och buskar i området. Här hittar du både ek, ask, alm, lind, lönn, klibbal, grova sälgar, rönn, björk olvon, fläder, slån, berberis och hassel. I reservatet finns det gott om hagtornsträd, något som är ovanligt i Halland och Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär eller matsvamp och enstaka växter är dock tillåten,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon,
 • cykla,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • medföra okopplad hund,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper:Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 74 hektar

Skyddat sedan: 2013

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Karsefors ligger i Laholms kommun. ​

Kollektivtrafik: Hållplats ”Ysby".

Bil: Kör till Ysby från Laholm, fortsätt genom Ysby. Ta vänster i trevägskorsningen och kör norrut. Sväng vänster vid skylten "Karsefors festplats". Kör rakt fram och du kommer till kraftstationen. Kör över bron, parkering finns sedan direkt till vänster.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss