Hinnakullsberg

Gammal mossklädd ek

Hinnakullsberg utgörs av ett skogsklätt berg med fina utsikter och avgränsas av kärr och Vimplabäcken i norr samt gran- och lärkplanteringar i söder. Just nu finns det ingen väg in till reservatet.

Reservatet består av äldre ekskog med ett litet inslag av äldre bok som dominerar platån. Skogen har en historik av ängsslåtter enligt kartor från 1700-talet. Stammarna är relativt klena och kraftigt mossbelupna med sjok av fällmossa och platt fjädermossa. De näringsfattiga förhållandena visar sig även i ett fältskikt av blåbärsris, lingon och ljung. Död ved förkommer i flera varianter, stående, liggande och i grenar på levande träd. Håligheter, mulm och gläntor är andra värdefulla strukturer och miljöer. I sluttningarna tar bok successivt över, med viss inblandning av ek.

Många intressanta arter

Bokuppslaget är kraftigt i stora delar av ädellövskogen liksom granen på sina håll. Söder om berget har det skett en sentida gallring av bok, men i norra branten har träden fått vara mer orörda vilket visar sig på de artrika stammarna. På både bok och ek noteras en rik förekomst av lavar, mossor och vedlevande skalbaggar, med fynd av nästan 60 naturvårdsintressanta arter.

Intill ädellövskogen ligger 2 nyupptagna hyggen och en unggranskog som så småningom kommer att utgöra värdefull utvecklingsmark för ädellövskogen. Meningen är att det ska finnas nya träd av ek och bok som kan härbärgera arterna när den äldre skogen så småningom dör av. Ett, numera, skogsklätt kärr av björk, gran och tall löper utmed Vimplabäcken som omgärdar reservatets norra del. Bäcken är forsande, slingrande och botaniskt intressant.

Otillgänligt att ta sig hit

För tillfället är det inte möjligt att ta sig in till reservatet med bil. Det går endast att ta sig hit om du kommer gående genom skogen norrifrån.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd, buskar och grenar
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka
  exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på
  anvisad plats
 • elda
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön. Detta krav om tillstånd gäller dock inte vid insamling och dödande av ryggradslösa djur om insamlingen krävs för att en säker artbestämning ska kunna ske, den görs manuellt genom plockning, håvning eller motsvarande (alltså ej med fällor) och den görs utan att bark, ved eller andra substrat skadas
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 14,8 ha

Skyddat sedan: 2023

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3 mil nordost om Halmstad och cirka 2,4 km sydsydväst om Torup.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss