Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skogsgård

Skogsgård är ett vackert område med stor och vacker blomning av både vanliga och mindre vanliga arter. Reservatet är väl värt ett besök och det är enkelt för besökare att ta sig fram i den gamla grustäkten.

Skogsgård har tidigare till stor del varit en sand- och grustäkt. Nu har täkten omvandlats till en blomrik grässandhed med rik förekomst av sandblottor.

Nålginst och hårginst

Här i Veinge socken finns i stort sett hela landets förekomster av den starkt hotade arten nålginst. I dessa trakter hittar vi också Hallands landskapsblomma hårginst. Båda dessa arter växer i reservatet och de är värdväxter till sällsynta ginstlevande fjärilar. En av dessa är fri stävmal, en ginstfjäril som är beroende av hårginst för att kunna leva.

Bränning och grävning för markblottor

För att behålla de öppna markerna och gynna dess biologiska mångfald utförs årligen naturvårdsbränning i reservatet. Elden tar bort gammal vegetation och skapar fläckar med barbränd mark med ett gynnsamt mikroklimat för insekter. Med hjälp av maskiner gräver vi också fram ytor med bar sand, så kallade sandblottor.

Många blommande örter och grävande bin

Det finns många örter i Skogsgård som gynnas av skötselåtgärderna, bland annat hårginst, ängsvädd, ljung, monke, fibblor, backtimjan och käringtand.

Blomrikedomen ger rikligt med pollen och nektar som blir föda för insekter. Detta i kombination med solexponerad sand- och grusmark gör området värdefullt för marklevande gaddsteklar. Här finns till exempel spetssandbi, väddsandbi, småfibblebi, släntsmalbi, nätblodbi och storblodbi. De gräver fram sina bon i marken och är därför beroende av lättgrävda sandjordar där det inte finns så mycket växtlighet. 

Artrika sand- och grusmarker

Grustäkten slutade användas för ungefär tjugo år sedan. Skogsgård blev ett naturreservat 2017 men Länsstyrelsen har arbetat med området sedan 2005 inom ramen för Åtgärdsprogram för hotade arter. I Skogsgård har vi i dagsläget hittat nära ett tjugotal rödlistade arter bland växter och insekter. Reservatet ska skötas så att dessa arter bevaras och gynnas.

Skog omger grustäkten

Grustäkten omges av lövskog som består av en blandning av bland annat ek, björk, sälg och asp. I övergången mellan skog och öppen mark finns det blommande träd och buskar som är viktiga för många insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten, förutsatt att arterna inte är fridlysta,
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
 • inplantera/sätta ut för området främmande arter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som fångar och/eller dödar ryggradslösa djur,
 • ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet kl. 24:00 – 06:00,
 • elda,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på grusvägen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • medföra okopplad hund, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Grässandhed

Kommun: Laholm

Areal: 12 hektar

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Skogsgård ligger i Laholms kommun. Bil: Från Veinge kyrka kör man åt nordost på Göstorpsvägen. Sväng väster vid skyltning mot Hollandsbjär. Vägen går igenom hela reservatet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss