Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sutarebo

Naturreservatet  ligger i en brant sluttning öster om Gyltigesjön i Simlångsdalen. Områdets naturvärden är framförallt knutna till gammal bokskog och lövrika hagmarker. Ett flertal sällsynta arter har hittats i området.

Stora delar av Sutarebo utgörs av gammal blandskog av tall och bok, med en viss inblandning av björk, asp, ek och gran. Tallen är högvuxen och bildar ett tak över lövskogen. Mycket av skogen är sedan länge orörd.

Sprickdalar korsar sluttningen

Två större sprickdalar genomkorsar sluttningen som reservatet ligger i. Nere i dalarna växer alsumpskog. Sprickdalen i nordost är en ravin med branta sluttningar och med urskogsartad prägel. Här finns rikligt med död ved i form av högstubbar, torrakor och lågor av ett flertal trädslag.

Dalgången i söder är något större och alsumpskogen är frodig med gott om alsocklar. Hög luftfuktighet, källpåverkan och rörligt markvatten har gett upphov till en rik och värdefull flora. Här finns de sällsynta arterna skogsbräsma, gullpudra och dvärghäxört. Flera ovanliga mossor och lavar har också hittats i området, bland annat dunmossa och lunglav.

Området var tidigare inäga

I väster där skogen övergår i jordbruksmark växer äldre vidkroniga hagmarksekar tillsammans med hassel i mosaik med igenväxande ängsbackar och småtegar. Området utgjorde inäga till de gårdar som tidigare låg här. Uppgifter från 1697 anger att tre gårdar låg samlade vid den gamla fägatan. Fägatan, som ännu kan ses, löper upp i sluttningen mot utmarken i öster som var en samfälld betesmark för Breareds socken. En stor del av reservatet ligger på den gamla utmarken.

Det är tillåtet att tälta någon natt i enlighet med allemansrätten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller kan störa djurlivet, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande naturtyper: Lövskog och äldre hagmark

Kommun: Halmstad

Areal: 24 hektar

Skyddat sedan: 2005

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Sutarebo ligger i Halmstads kommun.​ Vägbeskrivning: Från väg 25 i Simlångsdalen sväng mot Mahult och sedan mot Gyltige. Strax efter Gyltigesjön och Simlångsgården går mindre väg till höger mot Håralt. Reservatet ligger utmed vägen.

Anlagd parkering saknas så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss