Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Öxared

Öxared är en värdefull ädellövskog. Här finns bokskog med många gamla träd, träd av olika ålder och riklig förekomst av död ved. Området är hem till många rödlistade arter. Det finns inga markerade leder men skogen är gles och lätt att ströva i.

Skogen är klassad som nyckelbiotop. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. På trädstammarna finns det mycket lavar, mossor och svampar. Platt fjädermossa finns på ett stort antal träd och här finns även rödlistade arter som bokvårtlav och kortskaftad parasitspik.

Värdefull död ved

Den mest värdefulla ädellövskogen finns i områdets centrala del. Här finns gott om död ved, både stående och liggande. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Kärlväxter i fuktiga områden

Västra delen av reservatet är blandskog med klibbal, asp, hassel, björk, bok, ek, tall och gran. I östra delen finns gles bokskog. Även här finns rikligt med värdefulla arter både på stammarna och på marken. I reservatet finns även ett fuktigare stråk och där växer det flera kärlväxter som signalerar höga naturvärden, som bäckbräsma, gullpudra, dvärghäxört, skogsbingel och skärmstarr.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • cykla,
 • framföra motordrivet fordon,
 • tälta mer än två dygn,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl. 22-06,
 • att ha båt upplagd i området kl. 22-06,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: Bokskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 20 hektar

Skyddat sedan: 2017

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Öxared ligger i Kungsbacka kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Öxared Östra”

Vägbeskrivning: Från E6 tas avfart 58 mot Åsa/Fjärås. Kör in på Tostaredsvägen. Efter 9 km ligger reservatet på vänster sida av vägen. Det saknas anlagd parkering, du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss