Märkedalen

Märkedalen är ett reservat bestående främst av ek- och bokskog. Terrängen är dramatisk med blockbranter, lodytor och branta sluttningar ner mot sjön Stora Neten. Märkedalen är svårtillgängligt då det saknas bilväg fram till reservatet.                          

Reservatet består av flera olika naturtyper. Naturtyperna med högst skyddsvärde är den drygt hundraåriga ädellövskogen i form av hedbokskog och hedekskog med bok. Höjdskillnaden är cirka 70 meter från sjön till reservatets högsta punkt. Sjön Stora Neten är vattentäkt för Varbergs kommun.

Gott om död ved

Inom reservatet finns även områden med granskog och igenväxande hyggen, blandskog samt sumpskog och mindre sumpdråg. Skogen är i delar rik på död ved. Guldlockmossa och lavarna glansfläck och vinfläck har hittats på senvuxna ekar. Dessa arter är så kallade signalarter som visar på att skogen har höga naturvärden med en lång historia av gamla träd.

Områdets historia

Här har det funnits skog i runt 350 år. Enligt gamla kartor var området en del av en stor och viktig bokskog vid Skällinge år 1650 (Skällinge Böge Skogh). Tidvis har den mänskliga påverkan varit stor, 1850 var skogen troligen mycket gles. Namnet Märkedalen är gammalt och återfinns på en skifteskarta från 1816.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur, lavar eller mossor på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon, annat än på väg. Förbudet gäller ej jakträttsinnehavare för uttransport av större fällt vilt i enlighet med terrängkörnings-bestämmelserna,
 • ha tält, husvagn, eller husbil inom reservatet kl. 24-06,
 • medföra okopplad hund med undantag vid jakt med hund eller för eftersök,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar, lägerverksamhet eller annan verksamhet, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 27,3 hektar

Skyddat sedan: 2007, utvidgat 2012

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Märkedalen ligger i Varbergs kommun. Reservatet är svårtillgängligt med bil, ej allmän väg ända fram.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss