Bröden

I natursköna Bröden finns både hagmarker, ädellövskog och alsumpskogar. Det saknas markerade leder i reservatet men marken är lättströvad och du kan navigera i området med hjälp av vägarna, som löper som ett kors över området. Här kan du uppleva spår från förr i form av odlingsrösen, skåda intressanta fåglar eller bara strosa och njuta av grönskan under sommarmånaderna.

Naturen karaktäriseras av en finskalig mosaik av betade trädklädda hagmarker och öppna före detta åkertegar. Ädellövträden ek, ask och bok har en framträdande roll. Även alsumpskogar är vanliga och hassel växer ganska rikligt i området.

Spår från förr

De öppna ytorna av hagmarken som idag betas har förr använts som åkrar. Spår från denna tid finns kvar än idag i form av odlingsrösen. När forna tiders bönder skulle röja upp en åkeryta tog de bort stenarna som låg i vägen för odlingen och lade dessa i rösen. Med hjälp av spett, spade och handkraft har sten under lång tid brutits ur åkermarkerna. Tänk vilket slitgöra det måste ha varit att plocka upp all denna sten och lägga i hög. I Brödens naturreservat finns det gott om sådana här odlingsrösen.

Stenhögarna är viktiga

I de många odlingsrösena har lind, ask, slån, apel, fågelbär, hägg och hagtorn slagit rot och undkommit såväl plogar som djurens mular. Dessa skyddade platser är viktiga för att bevara förekomsten av blommande och bärande träd och buskar, som är till nytta för insekter, fåglar och gnagare. Många av de arter som vi har hittat i Bröden gynnas av ett kulturlandskap. Odlade växter har förvildats runt gårdarna Stora och Lilla Bröden. Detta gäller till exempel tibast, apel, syren, pingstlilja och daglilja. Vid ruinerna till Lilla bröden hittas också den rödlistade växten lungrot, som mår väl vid gårdsnära miljöer. Växter som hirsstarr, grönvit nattviol och ängsskallra trivs där det utförs bete och slåtter. 

Intressanta fåglar att skåda

Om du har tur kan du skåda intressanta fåglar som stenknäck, spillkråka, gulsparv, törnskata och mindre flugsnappare. Även hasselmusen är hittad i Bröden och den håller nog ställningarna ganska väl här med tanke på att detta är ett område som är väldigt gynnsamt för arten.

Fler kulturspår

Det finns fler kulturspår än bara odlingsrösen. Sumpskogarna har i vissa fall vuxit upp efter upphävd våtslåtter och stubbskottsbruk i öppna marker. Ett exempel på ett sådant fenomen kan du hitta i den södra delen av reservatet, öster om grusvägen. Även om Bröden har genomgått en ganska omfattande igenväxning under de senaste decennierna vittnar ett flertal vidkroniga träd av ask och ek om att landskapet tidigare var öppnare och brukades flitigare.

Karta över sevärdheter

I takt med att mer betesdjur kommer på plats i reservatet och att områden därmed stängslas in ska även stängselpassager för besökare sättas upp. I kartbilagan till reservatsbeslutet finns en karta över sevärdheter och natursköna stråk. Bröden är särskilt besöksvärt under bokens lövsprickning i maj och under hela sommaren. Men för den som vill uppleva spåren av det gamla odlingslandskapet är reservatet inbjudande året om.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • tälta mer än två dygn i följd, dock aldrig i betesmarker,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar markerade i karta i bilaga 2B,
 • medföra okopplad hund. I betesmarker får kopplad hund endast medföras under perioden 1 november – 30 april, utanför betesmarker får kopplad hund medföras året om,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • inplantera för området främmande växt-, svamp- eller djurarter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog och hagmarker

Kommun: Halmstad

Areal: 28 hektar

Skyddat sedan: 2018

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

På vägen mellan Årnarp och Mästocka tar man av på väg söderut där det står en vägskylt med texten Bröden 2. Denna avfart ligger drygt en mil från Årnarp och knappt en mil från Mästocka. Efter infarten kör man ett par kilometer innan man når ett vägkors, där man svänger vänster. Efter drygt 150 meter på denna väg når man reservatets parkering.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss