Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skrockeberg

I Skrockeberg växer till största delen barrskog. På vissa sluttningar och branter växer även ädellövskog. Här växer jättelika bokar som är uppemot 250 år gamla. Gamla och döende bokar ger en känsla av urskog.

Skrockeberg omges av ett kuperat landskap med höjder och sprickdalar med djupt nedskurna vattendrag. I bergets västvända sluttning finns lodräta stup och nedfallna block.  

Värdefull skog i branten

Det är på Skrockebergs norra sluttning och i branten i väster som den mest värdefulla skogen växer. Här står jättelika bokar som är uppemot 250 år gamla. Deras vida trädkronor har sannolikt utvecklats i ett mer öppet skogbete. Döda träd och högstubbar liksom omkullfallna trädstammar ger skogen en urskogslik prägel. I en levande tall och i några tallstubbar har vi hittat spår av flera bränder från mitten av 1800-talet.

Ovanlig miljö med sällsynta invånare

På levande och döda träd har det hittats en stor mängd sällsynta mossor, lavar, svampar och vedlevande insekter. Många av dessa arter har höga krav på sin miljö. Gammal skog, död ved och hög luftfuktighet är några av förutsättningarna. I reservatet har vi inte hittat mindre än 40 rödlistade arter. I reservatet kan du få se duvhök och bivråk. Även spillkråka, Europas största hackspett, vistas här.

Död ved skapas av storm

2005 härjade stormen Gudrun i södra Sverige. Även skogen i Skrockeberg drabbades. De stormfällda träden inom naturreservatet har lämnats som de är av naturvårdsskäl. Den döda veden och andra strukturer i den stormdrabbade skogen utgör nya och viktiga livsmiljöer för en mängd arter. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon annat än till parkering på anvisad plats,
 • bedriva kommersiell verksamhet,
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur samt
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyp: Barrskog, ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 51,4 hektar

Skyddat sedan: 1996

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Vägbeskrivning: Från väg 26 Halmstad – Hyltebruk, i höjd med Johansfors, sväng vänster mot Digeshult och kör cirka 2 kilometer norrut, anslutning från Drareds- Dalshultvägen. Strax efter 90-graders vänstersväng, ta av första mot höger och passera en hästgård. Efter 200 meter delar sig vägen. Kör vänster där det efter några meter finns en mindre parkeringsyta. Reservatet ligger sedan utmed vägens fortsättning. Vägen är inte lämplig för personbil.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss