Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Getabäcken

Getabäcken utgörs av en brant dalsida som domineras av gammal bokskog. I synnerhet den norra delen är urskogslik med mycket högstubbar och nedfallna trädstammar. Genom reservatet rinner småbäckar och källflöden som skapar en gynnsam miljö för många kärlväxter.        

Genom att studera äldre kartor kan man se att skog funnits vid Getabäcken från åtminstone från 1600-talet och framåt. Under senare tid har skogen varit helt orörd. Detta vittnar också den rikliga förekomsten av död ved om. Den här typen av miljö hyser många ovanliga skogsarter; arter som ställer höga krav på sin omgivning. Den gamla bokskogen är hem till många ovanliga lavar och mossor som till exempel röd pysslinglav, liten ädellav, rosa lundlav, pepparporella, skuggmossa och bokfjädermossa.

Mal beroende av tickor

På de gamla trädstammarna växer fnöskticka, en svamp som förr användes till just fnöske. Fnösktickan är ljusgrå till mörkgrå och formen varierar. Många av fnösktickorna har små runda hål på ovansidan. Hålen är gnagspår efter jättesvampmalens larver, en mal som namnet till trots endast blir 4 centimeter mellan vingspetsarna. Larverna är beroende av att det finns fnösktickor på träden.

Odling på bronsåldern

Getabäcken ligger i utkanten av de gamla inägorna till Övraböke by. Inägomark kallas den mark som förr utgjordes av ängar och åkrar i anslutning till en gård eller by. Ängarna försåg djuren med hö och löv och på åkern odlade man grödor. På sommaren släpptes djuren ut på sommarbete i skogen, på de så kallade utmarkerna. Skogen nyttjades även till bränsle och virke. I Övraböke by har markerna brukats sedan mellersta bronsåldern för cirka 3000 år sedan. Troligen har marken därefter hävdats kontinuerligt fram till 1900-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 16,5 hektar

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Getabäcken ligger i Halmstads kommun.​

Gång: Du kan också ta dig till reservatet via en led som sammanlänkar reservatet Skårebo och Getabäcken. Leden ligger i Gräsås och går bredvid de båda reservaten. Leden tillhör inte Länsstyrelsen utan tillhör Slättåkra Bygdeförenings ledsystem.

Bil: Tag av E6 i Slöinge. Kör mot Asige och vid Asige kyrka fortsätt mot Gräsås. I Gräsås sväng vänster ut på Gräsåsvägen, kör 1,5 kilometer. Reservatet börjar nu 40 meter in på vänster sida om vägen.

Parkering saknas så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss