Smedjeån Skönhult

Natursköna Smedjeån Skönhult består av en åsträcka, svämlövskogar och ädellövskog. Här möts du av blockrika, strömmande sträckor och lugnflytande vatten, stora delar av reservatet är våtmark. Just nu finns här inga anpassade anläggningar, men du får en fin blick ut över reservatet från området kring Skönhults bro. Området är naturskönt och trots sin begränsade storlek och närheten till väg har den mycket vildmarkskänsla närmast ån.

Smedjeån börjar i norra Skånes skogsbygd och ringlar sig in i Halland vid Store sjö. Den fortsätter vidare till Hishult och Oxhultasjön och genom skogen vidare till Skråmered där landskapet gradvis övergår till öppen jordbruksmark. Ån rinner ut i Lagan vid Åmot, strax innan mynningen i havet. Sträckan mellan Oxhultasjön och Skråmered har höga naturvärden, och naturreservatet omfattar delar av denna sträcka.

Hallands landskapsmossa och ovanliga arter

Längs ån finns Hallands landskapsmossa skirmossa, den ovanliga atlantsäckmossan och den ståtliga ormbunken safsa. På botten av ån lever ovanliga arter av småkryp, främst olika sländor och skalbaggar. Vattendraget delar ibland upp sig i flera fåror, så kallade kvillar. På öarna i ån har skogen inga spår av skogsbruk, på vissa sträckor längst med ån finns också svämlövskogar med hög grad av naturlighet med mycket död ved och trädslag som klibbal, ask och hägg. Det finns blommande örter på många platser, kanske främst på maderna (i våtmarken) och i åkanten. Den blåbandade jungfrusländan håller ofta till vid maderna i Skönhult.

Granskog blir till lövskog

Långa sträckor av ån kantas av granskog som ska omföras till lövskog. Detta kommer att ske gradvis, och till stor del genom att naturliga processer får verka. Redan idag har det fallit mycket gran, och löv håller på att växa upp. Att omföringen ska ske långsamt är till stor del för att skydda ån mot den tillförsel av partiklar och näringsämnen som riskerar att ske vid kalavverkning, men också för att skirmossan som växer vid strandkanten är känslig för ökad solinstrålning.

Ett tätt granbestånd på södra åkanten kommer att användas som demonstrationsyta för hur skogsbruk vid vatten kan bedrivas på ett skonsamt sätt. Detta kommer att ske under en övergångsperiod, därefter ska även detta bestånd omföras till löv.

Att besöka området

Området kring bron vid Skönhult är naturskönt med sina öppna mader kring den ringlande lugnflytande ån. Detta område nås med buss eller bil, det finns dock ingen iordningsställd parkering. De vackra och lite vilda sträckorna med stenblock, strömmande vatten och kvillar finns längst i väster och på flera platser öster om Skönhult bro. För att komma till dessa krävs relativt god fysik och bra skor, det finns inga iordningställda stigar.

En lugntflytande å genom våtmark och skog

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • tälta mer än två dygn i följd
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl 22-06
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats
 • bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla på sten och mineral
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller ej plockning av matsvamp.
 • inplantera för området främmande arter

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det också förbjudet att:

 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift
 • använda fällor som dödar ryggradslösa djur
 • anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt att
 • utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: vattendrag, lövskogar

Kommun: Laholm

Areal: 33 hektar

Skyddat sedan: 2021

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Kollektivtrafik: Busshållplatsen Skönhult Hishult ligger endast 150 meter från naturreservatet och nås med Hallandstrafikens buss nr 228.

Med bil från Laholm: följer man väg 24 mot Hishult. Efter ca 18 km svänger man höger vid skylt Våxtorp 9 km. Det finns inte någon iordningställd parkering.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss