Skattagård

Skattagård ligger på sluttningen av berget Lundaskalle och består av en drygt 100-årig ekskog. Ekarna är knotiga och lågvuxna. I reservatet finns en öppen ängsmark som slås med lie. Här blommar bland annat smörbollar. Reservatet är endast tillgängligt till fots via Hallandsleden som går genom reservatets norra del.                         

I reservatets sluttningar växer hedekskog med 80–120 år gamla ekar. Ekarna får ett knotigt och lågvuxet utseende i den torra och sandiga jorden. Den sedan länge orörda skogsmiljön skapar förutsättningar för en rik mångfald.

Ovanliga arter har hittats här

I Skattagård finns exempelvis den ovanliga arten kornbandmossa. Ytterligare en sällsynthet har påträffats på ett par lönnar vid den övergivna gårdsplanen i nordväst. Här växer atlantärgmossa – endast känd från ett 20-tal platser i landet. Utmed Hallandsleden i väster växer lite grövre ekar och hasselbuskar. I den lundartade miljön finns en rikare flora än i övriga delar av reservatet. Här hittar man ormbär liksom den fridlysta arten kransrams. Mindre hackspett och nötkråka är två fågelarter man kan se i området.

Tidigare ljunghed

Gården Skattagård låg tidigare i reservatets nordvästra hörn. Husen är numera rivna. I Hallands landsbeskrivning från 1729 kallades området för Sörby lund. Vid denna tid låg här en beteshage med busklika ekar. Dessförinnan dominerades trakten av ljunghed. Sedan 1700-talet har lövskogen brett ut sig. Stenmurar, som tidigare höll betesdjuren borta från gårdens åkrar och ängar, vittnar om den tidigare markanvändningen. Den öppna gräsmarken i reservatets östra del har i perioder brukats som ängsmark. Idag slås ängen med lie av Falkenbergs naturskyddsförening.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon eller cykel i terrängen,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Ekskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 8,3 hektar

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Skattagård ligger i Falkenbergs kommun. Reservatet ligger sydöst om Vessigebro och är endast tillgängligt till fots via Hallandsleden som går genom reservatets norra del.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss