Sumpafallen

I en naturskön dalgång strax söder om Ullared hittar du Sumpafallen. Genom reservatet forsar en orörd sträcka av Högvadsån, som är Ätrans största biflöde. Du kan vandra på promenadstigar längs den forsande ån och i närheten av parkeringen finns det även grillplats.

Högvadsån bildar fyra större forsar i reservatet. En av dessa, Sumpafallen, har gett reservatet dess namn. Här och vid de andra fallen kan dånet från de framrusande vattenmassorna vara öronbedövande, men det finns också partier med lugnflytande vatten där man kan vila öronen en stund.

Stigar i reservatet

En vandringsled om cirka två kilometer går längs med Högvadsån och följer sedan bilvägen tillbaka till parkeringen. Bredvid huvudstigen, vid själva Sumpafallen finns en iordningställd grillplats. Det finns ytterligare en grillplats vid fallet men den ligger inte precis intill huvudstigen. Vedförråd finns men ved kan inte garanteras.

Värdefullt vattendrag

Högvadsån utgör tillsammans med Fylleån Hallands mest värdefulla vattendrag ur naturvårdssynpunkt. Ett rikt växt- och djurliv finns såväl över som under ytan. Längs skuggiga delar av åkanten växer ormbunken safsa. Den kallas också för kungsbräken eftersom den kan bli uppemot en och en halv meter hög. Tittar man under vattenytan kan man med blotta ögat se små kryp som lever på bottnen. Det kan handla om larver av olika sländor, skalbaggar, musslor, maskar och kräftdjur. Gemensamt kallar man dessa djur för bottenfauna. En insekt som man kan se jaga mellan stenarna i ån är en släkting till bärfisen, nämligen vattenfisen. Den är väl anpassad till det strömmande vattnet. När den har fått tag i ett småkryp använder den sin sugsnabel för att suga ut "innehållet" ur bytet.

Skåda fågel

I grönskan kring forsarna sjunger bland annat lövsångare och bofink varje vår och på stenarna ute i vattnet håller strömstaren till. Här kan du också få se kungsfiskare och drillsnäppa samt kanske även den grå flugsnapparen där den från en gren håller utkik efter flygande insekter.

Rödlistade musslor

Ett annat djur som lever i Högvadsån är den rödlistade och fridlysta flodpärlmusslan. I början av 2000-talet hade arten försvunnit från en tredjedel av de platser i Sverige där den fanns i början av 1900-talet. Förklaringen till den dystra utvecklingen är flera, men framförallt handlar det om att många bestånd inte kunnat föryngra sig. Musslans fortplantning är beroende av fisken då dess larver i ett tidigt stadium lever som parasiter på ynglens gälar, dock helt utan skada för fisken. För musslan är detta ett smart sätt att kunna förflytta sig uppströms och därmed öka sin spridning i vattendraget. I Högvadsån finns det gott om lekande lax och öring och här har man också kunnat konstatera att flodpärlmusslan har föryngrat sig.

Ovanliga mossor

Förutom Högvadsåns forsar och fall omfattar reservatet också en variation av naturtyper som alsumpskog, hedekskog, hagmark och bergbranter. En stor del av markerna betas vilket ger området en öppen karaktär. I den västligaste delen av reservatet växer en gammal ekskog och en frodig alskog. Här tränger källflöden upp från marken vilket har gjort att en mycket värdefull flora har utvecklats. Framförallt kan man påträffa flera ovanliga mossor som brynia, rutlungmossa och dunmossa, men även kärlväxterna bäckbräsma, blåsippa, ormbär och den gulskimrande gullpudran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • plocka eller gräva upp växter,
 • störa djurlivet,
 • rida,
 • medföra okopplad hund,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld annat än på anvisade platser,
 • köra motorfordon annat än på bilväg och parkeringsplats.
 • att framföra kanot och andra vattenburna farkoster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Lövskog, betesmark, vattenfall och forsar

Kommun: Falkenberg

Areal: 56 hektar varav 53,5 hektar land

Skyddat sedan: 1978

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Sumpafallen ligger i Falkenbergs kommun, mellan Ullared och Köinge.

Cykel: Cykelleden "Cykelspåret" passerar Sumpafallen.

Kollektivtrafik: Hållplats "Kvarnbacken Ulvsbo". Härifrån går du norrut och tar avtagsvägen till vänster. Efter 100 meter kan du svänga in på reservatets vandringsled.

Bil: Från Ullared kör söderut mot Köinge på väg 154. Ta av till höger vid skylt mot Skinnarlyngan och naturreservatet. Några hundra meter längre fram svänger du vänster vid skylt och fortsätter fram till parkeringsplatsen som ligger vid gården Sumpa. GPS (WGS84): Lat N 57° 5’ 38’’ Lon E 12° 39’ 24’’ (parkeringen).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss