Kontakta oss

Välkommen till Länsstyrelsen i Hallands län!

Telefon växel: 010 - 224 30 00  (måndag-fredag 8.00-16.30)

E-post: halland@lansstyrelsen.se

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Postadress:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Besöksadress:
Slottsgatan 2, Halmstad

Leveransadress:
Länsstyrelsen i Hallands län
Slottsgatan 2
302 42 Halmstad

Organisationsnummer: 202100-2353

Pressmeddelanden och kontaktuppgifter till Länsstyrelsens kommunikatörer

Våra öppettider

Receptionen är öppen:
Måndag-fredag 08.00-16.00.
Lunchstängt 11.30-12.30.
Besök vid övriga tider enligt överenskommelse.

Växeln är öppen:
Måndag-fredag 8.00-16.30.
Dag före röd dag samt klämdagar kan öppettiderna vara annorlunda.

 • Under veckorna 25-33 stänger receptionen 15.00 och har lunchstängt mellan 12.30 -13.30
 • Trettondagsafton (som infaller måndag-fredag): 8.00-12.00.
 • Skärtorsdag: 8.00-12.00.
 • Valborgsmässoafton (som infaller måndag-torsdag): 8.00-14.00.
 • Valborgsmässoafton (som infaller på fredag): 8.00-12.00.
 • Dagen före Alla helgons dag: 8.00-12.00.
 • 23 december (som infaller måndag-fredag): 08.00-14.00.
 • Julafton, nyårsafton och midsommarafton har vi stängt. Övriga röda dagar har vi också stängt.
 • Klämdagar, arbetsdag som infaller mellan två helgdagar har Länsstyrelsen begränsad bemanning och öppet 08.00-14.00.

Från och med 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura. Skicka helst fakturan via PEPPOL:s nätverk. Vi accepterar inte pdf-fakturor.

Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkännes inte.

Har du frågor kontakta oss på faktura.halland@lansstyrelsen.se

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Det finns dock flera alternativ att skicka Svefakturor/E-faktura till oss:

Via PEPPOL

Adress i PEPPOL är 0007:2021002353

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota) samt PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplatslänk till annan webbplats

Svefaktura med transportprofil Bas

Det här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Partsidentitet: 2021002353 (vårt organisationsnummer)

GLN: 7340093200431

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1026

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura/E-faktura via vissa operatörer

Om du idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • In Exchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Du kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Via Länsstyrelsens leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni kostnadsfritt använda vår leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta oss via faktura.halland@lansstyrelsen.se så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Via andra kommunikationslösningar

Vi använder oss av Statens servicecenters e-handelstjänst och systemleverantören Visma Commerce för att ta emot e-fakturor. Din leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha fler möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Visma Commerce.

Kontaktuppgifter till handläggare

Det finns ingen lista på webbplatsen med kontaktuppgifter till alla handläggare på Länsstyrelsen. Du hittar kontaktuppgifter till rätt handläggare längst ner på alla våra webbsidor. Gå till sidan för det område som du söker kontaktperson för, längst ner hittar du uppgifterna. På vissa sidor hänvisas du till växeln som hjälper dig att komma i kontakt med till rätt person. 

Våra enheter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra enhetschefer.

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Niklas Nordgren

Beredskapsenheten arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor på regional nivå för ett robustare samhälle och effektivare krishantering.

Bland annat ansvarar Länsstyrelsen i Halland för statlig räddningstjänst och sanering vid nukleära (kärnkrafts)olyckor samt oljeutsläpp. Likaså har Länsstyrelsen ett geografiskt områdesansvar vid olyckor som drabbar flera kommuner.

Beredskapsenheten jobbar även med frågor inom totalförsvaret som handläggning av skyddsobjekt, samordning av frivilligorganisationer och liknande. Andra kärnfrågor i verksamheten är risk- och sårbarhetsanalyser, sociala risker, sambandsfrågor samt tillsyn av kommunal räddningstjänst.

Som ett medel för att lyckas med dessa arbetsområden sammankallar länsstyrelsen det Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap i Halland. Det är ett nätverk av aktörer som ingår i krisberedskapssystemet. Exempel på aktörer är Polisen, Region Halland, Försvarsmakten, LRF, El- och telebolag, Trafikverket, Kustbevakningen med flera.

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Mats Nilsson

I enheten för verksamhetsstöd ingår

 • arkiv- och diarium
 • ekonomi
 • juridik
 • HR
 • planering- och uppföljning
 • service

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Kristin Ovik

På vår enhet arbetar vi inom många olika områden. Målet för vår verksamhet är en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och en livsmedelsproduktion som speglar konsumenterna efterfrågan. 

De viktigaste arbetsområden är:

 • handläggning av EU-ersättningar till jordbruket
 • kontroll av reglerna gällande EU-ersättningar
 • handläggning och kontroll av företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar
 • arrangera utbildning och rådgivning om lantbrukets miljöfrågor samt företags- eller landsbygdsutveckling
 • besluta om medel till fiskevårdsåtgärder
 • administrera EU-stöd till fiskenäringen

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Per Leander

Miljövårdsenhetens arbete syftar till att skydda miljön och människors hälsa samt främja en hållbar utveckling genom att bland annat se till att lagar och regler följs. Miljöbalken (1998:808) är den lag som är viktigast för miljöarbetet och principerna om hushållning, kretslopp, försiktighet samt bästa teknik, plats och produktval är styrande för arbetet. Hallands regionala miljömål fungerar som en grund för vårt arbete för en hållbar utveckling.

På Miljövårdsenheten arbetar vi med:

 • Miljöpåverkan från exempelvis industrier, reningsverk, täkter (grustag, stenbrott, jordtäkt, torvtäkt), jordbruk samt hantering av avfall och kemiska produkter.
 • Hälsoskydd, skydd av vattentäkter, vattenverksamhet (t.ex. dammar) samt art- och biotopskydd.
 • Tillsyn, inventering och sanering av förorenade områden.

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Reservatsförvaltning: naturreservat.halland@lansstyrelsen.se
Åtgärdsprogram för hotade arter: agp.halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Henrik Martinsson, Biträdande enhetschef: Karin Valtinat

På enheten arbetar vi inom en rad olika områden kopplade till naturmiljön. Verksamheten utgår från de övergripande målen att skydda, vårda och visa värdefulla naturmiljöer, att bevara den biologiska mångfalden och att se till att mark och vatten används på ett långsiktigt hållbart sätt. 

De viktigaste arbetsområdena inom enheten täcker in:

 • skydd, skötsel och uppföljning av värdefulla naturområden och arter (inklusive Natura 2000)
 • åtgärdsprogram och åtgärder för hotade arter
 • övervakning av miljötillståndet
 • kalkning
 • samordning av det regionala miljömålsarbetet
 • rovdjursfrågor och viltförvaltning samt
 • vattenplanering enligt EU:s ramdirektiv för vatten

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Cecilia Engström

Den viktigaste uppgiften för enheten är att medverka till byggandet av ett hållbart samhälle. I detta ingår bland annat uppgifter inom klimat- och energiområdet, bebyggelseutvecklingen och ett levande kulturarv.

Samhällsbyggnadsenheten arbetar med:

 • Plan- och bostadsfrågor.
 • Handlägger ärenden om olika stöd som bostadsstöd, solcellsstöd, radonbidrag och klimatklivet.
 • Medverkar till att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan samt sprider kunskap om planerings- och tillståndsfrågor för vindkraft.
 • Arbetar med klimatanpassningsfrågor.
 • Handlägger ärenden om bland annat fornlämningar, kyrkliga kulturminnen och byggnadsminnen.
 • Medverkar till att värdefulla kulturmiljöer, kulturlandskap och fornlämningsmiljöer bevaras, vårdas och utvecklas.

Maila ärenden och frågor till: halland@lansstyrelsen.se
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Lovisa Ljungberg

Utvecklingsenheten arbetar för en socialt hållbar utveckling genom insatser och samarbete med andra myndigheter och organisationer. Målen är ökad tvärsektoriell samverkan och kunskapsförmedling - ett par exempel är mellan stadsplanering och jämställdhet samt mellan folkhälsa och krisberedskap. 

Utvecklingsenheten arbetar med flera olika områden:

 • Regional tillväxt
 • folkhälsa och social omvårdnad
 • jämställdhet samt integration.
 • Enheten ansvarar också för länsstyrelsens övergripande kommunikationsverksamhet, och god kommunikationsförmåga och informationsperspektivet ska finnas med i all verksamhet.

Anmäl misskötsel av djur: djurskydd.halland@lansstyrelsen.se eller 010-224 32 00 (måndag kl. 13-15, tisdag-fredag kl. 10-12)
Skicka mail till medarbetare enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se
Ring oss via växeln: 010 - 224 30 00
Enhetschef: Madeleine Beckman

Veterinärenheten handlägger frågor inom följande områden:

 • Smittskydd och djursjukdomar
 • Djurskydd
 • Förprövning av djurstallar
 • Livsmedelshygien
 • In- och utförsel av djur och djurprodukter
 • Veterinärer verksamma i länet, officiella veterinärer

Organisationsskiss

Organisationsskiss

Organisationsskiss

Filskick

Med Filskick kan du på ett enkelt, säkert och smidigt sätt skicka filer på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.

 

Upplysning om cookies

Filskick använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies.

Till dig utanför Länsstyrelsen

Om du inte är anställd på Länsstyrelsen måste du bli inbjuden för att skapa ett konto till Filskick. Detta får du enkelt genom att mejla din Länsstyrelse och be om en inbjudan till Filskick.

Skicka mapp

För att skicka en hel mapp måste du skapa ett så kallat "zip-arkiv". Högerklicka på mappen du vill skicka och välj "Skicka till komprimerad mapp". Då skapas en zip-fil med samma namn som mappen och ändelsen ".zip". Denna fil skickar du sedan med Filskick.

Övrig information

Skickade filer finns tillgängliga i Filskick i maximalt 35 dagar. När en fil laddas ned skickas automatiskt ett nedladdningskvitto så att du vet att din fil har kommit fram och laddats ned. Myndigheten ska registrera handlingar som kommer in skyndsamt.

https://filskick.lansstyrelsen.se/länk till annan webbplats

IT-support

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen, kontakta supporten.
Supportens öppettider är:
Måndag – fredag kl 7.30 – 16.30
Telefon: 010 - 223 03 03
Support via e-post: etjanstsupport@lansstyrelsen.se

Minoritetsspråk

Du kan få hjälp av Länsstyrelsen på ditt minoritetsspråk, kontakta vår växel: 010 - 224 30 00.

Nationella minoriteter

Prenumerera på våra nyhetsbrev?


Nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Hallands län
Namn
E-postadress
Välj prenumeration
Guidade vandringar
Naturum Getteröns nyhetsbrev
Nyhetsbrev - Social hållbarhet
Nyhetsbrev för Hallands landsbygd
Nyhetsbrev om havs- och fiskeriprogrammet
Nyhetsbrev om landsbygdsprogrammet
Utteros

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)