Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vapnö Mosse

Vapnö mosse är ett orört myrkomplex omgivet av ek- och bokskog. Landskapet är kuperat med skogsklädda åsar som sluttar ner mot myren. Den rika naturen med lövskogar, mossar och kärr bildar en värdefull mosaik av olika naturtyper. Reservatet ligger otillgängligt och är inte anpassat för friluftsliv.

Vapnö mosse ligger i en sprickdal och omges av höjder. Kärr, gungflyn (gungfly är en matta av levande och döda växter, torv, drivved med mera som flyter på vattnet), öppna rismossar och skogar som kantar mossen bildar en mosaik av olika miljötyper. Vattnets rörelse i området är opåverkad vilket innebär att våtmarkerna bevarats. I denna värdefulla miljö finns många sällsynta våtmarksarter. Här växer till exempel orkidéerna myggblomster och mossnycklar, varav den senare endast växer på denna plats i länet. Öster om myren finns ljunghed bevarad och här växer den rödlistade hårginsten som är Hallands landskapsblomma.

Rikt fågelliv

I den variationsrika miljön lever flera intressanta fågelarter. Tidiga mornar i april äger orrspel rum på öppna platser. Den stiliga hönsfågeln kan också ses på grusvägar där den äter små stenar för att underlätta matsmältningen. Den välkamouflerade nattskärran är en skygg fågel. Den ger sig endast till känna när den flyger ljusa majnätter med ett karakteristiska knarrande läte.

Värdefulla skogar

Norr om mossen finns hedekskog och en mycket gammal bokskog som stått orörd sedan lång tid tillbaka. På trädstammarna växer många sällsynta lavar som till exempel liten lundlav, liten ädellav, almlav och mussellav. Öster om mossen växer en tallskog som är över 200 år gammal. I den orörda miljön finns död ved som är viktig för många ovanliga skogsarter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen samt
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyp: Våtmark

Kommun: Halmstad

Areal: 227,6 hektar

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Vapnö mosse ligger i Halmstads kommun.Vägbeskrivning: Reservatet ligger otillgängligt och är inte anpassat för friluftsliv.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss