Hastaböke

I Hastaböke finns en gammal granskog med inslag av äldre lövträd och enstaka jättetallar. Granarna är upp till 250 år gamla. Skogen har stått orörd länge och hyser därför många ovanliga arter.         

Reservatet består främst av granskog där många granar är 150–250 år gamla. Här finns också asp, bok, rönn och ek. Flera aspar är cirka 170 år gamla, vilket är en ansenlig ålder för ett trädslag som sällan blir äldre än 150 år. Ännu äldre är vissa av de tallar som växer i reservatet, en tall har visat sig vara hela 375 år! Historiskt sett har skogen troligen använts som skogsbetesmark och var då glesare jämfört med idag. De äldre tallarna och de enstaka enbuskar som finns i området vittnar om hur marken användes förr.

Ovanliga arter gillar gammal skog

Många av de ovanliga arter som lever i skogen är beroende av död ved. Det är därför betydelsefullt att låta gamla, döda träd ligga kvar i skogen. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden. Exempel på ovanliga arter som finns i reservatet är lunglav, havstulpanlav, kattfotslav, gammelgranslav, atlantärgmossa, fällmossa, vedticka och bronshjon.

Skogens fåglar

Döda stående och liggande träd besöks flitigt av olika hackspettsarter. I området finns till exempel mindre hackspett, vår minsta hackspettart. Den blir bara upp mot femton centimeter stor. Förutom att den döda veden kryllar av föda så är den också lätt att hacka bohål i. När bohålen överges flyttar snart en ny hyresgäst in. Det kan vara en fågel så väl som ett däggdjur.

Storm skapar mer död ved

Den 8 januari 2005 härjade stormen Gudrun i södra Sverige. Även skogen i Hastaböke drabbades och många av de imponerande jättarna fick ge vika för de kraftiga stormvindarna. De stormfällda träden inom naturreservatet har lämnats som de är av naturvårdsskäl. Den döda veden och andra strukturer i den stormdrabbade skogen utgör nya och viktiga livsmiljöer för en mängd arter. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna.

Det är tillåtet att tälta något dygn i enlighet med allemansrätten.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Fotovandring i Hastaböke (Hylte)

Tillsammans med naturfotografen Patrik Leonardsson lär vi oss fotografera skogens trolska höststämning på bästa sätt.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar eller parkera annat än på anvisad plats,
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning samt
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande naturtyp: Barrskog

Kommun: Hylte

Areal: 23 hektar

Skyddat sedan: 2003

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Hastaböke ligger i Hylte kommun.Bil: Från Halmstad/Hylte kör riksväg 26 till Skeppshult. Kör höger in på Bruksgatan vid Skeppshults gjuteri och fortsätt cirka 6 km. I T-kors kör höger och efter 1 km vänster. Efter 1,5 km ligger reservatet på ömse sidor vägen innan gårdarna i Hastaböke tar vid. Parkering finns intill vägen.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss