Storemosse

Storemosse är beläget i gränszonen mellan Laholmsslätten och skogsbygden. Reservatet utgörs av ett stort sammanhängande myrkomplex och naturliga blandskogar. Det kan vara besvärligt att ta sig fram över myren men du kan vandra i området och uppleva dess natur. Reservatet saknar för närvarande helt service för besökare.

Trots den höga årsnederbörden finns det få myrmarker kvar i omgivningarna. Många mossar har dikats ut och torkat. I andra mossar har man brutit torv. Men Storemosse utsattes aldrig för några större ingrepp och dess orörda karaktär skyddar vi nu som naturreservat.

Öppen myr

Den öppna myren i reservatet kallas "Storemosse" och är en så kallad sluttande mosse. De sluttar från en sida till en annan, utan markerad höjdpunkt. I våtmarken finns även fastmarksöar, så kallade myrholmar. Området har betydelse för fågellivet och här har man bland annat skådat nattskärra, kornknarr och mindre flugsnappare.

Ljunghed blev lövskog

Storemosse ligger i trakter som tidigt avskogades. Redan i mitten av 1600-talet bestod området av vidsträckta ljunghedar. Många hedmarker beskogades under 1900-talets första decennier men det skedde inte här. Här slutade istället jorden att brukas och ljungheden växte igen till lövskog. Lövskogen i reservatets västra del består av björk, ek, asp och asp. Men i skogen finns även tall och gran. Skogen genomkorsas av små mossar och kärr.

Naturreservatets skötsel

En viktig del av den planerade skötseln av naturreservatet är att begränsa inväxten av gran, både genom röjningar av mindre gran och avverkning av äldre planterad och naturligt inkommen gran. I delar av området är det även önskvärt med ett framtida skogsbete för att delvis efterlikna tidigare markanvändning.

Spår från förr

Vid Nötaresjön ligger rester av gammal bebyggelse. Under befolkningsexplosionen i mitten på 1800-talet flyttade folk till områden som tidigare varit obebodda. På en karta från 1920-talet kan man se att norr om Nötaresjön låg ett torp med flera åkerlappar. Husgrunder, odlingsrösen och stenmurar finns kvar i området än idag.  

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon,
 • medföra okopplad hund,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Myr och blandskog

Kommun: Laholm

Areal: 101,4 hektar

Skyddat sedan: 2013

Ägare: Naturvårdsverket och privata ägare

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Store mosse ligger i Laholms kommun. ​Bil: Från Halmstad kör man väg 15 söderut. Efter Fyllinge vid Pilkington tar man vänster vid skylten Veinge ka och Tönnersjö. Kör 10 km söder ut till Öringe. Vid tredje busshållplatsen, efter gult hus på vänster sida och mittemot rött tegelhus, finns en skylt där det står ”Genevad" (pekar åt höger). Där svänger du vänster in på väg utan skylt. Följ vägen rakt fram nästan ca 1,6 km och du är framme.

Från Veinge kyrka, kör ca 2,5 km. Efter skylt ”Öringe”, kör till första busshållplatsen och tag vägen till höger. Följ vägen rakt fram cirka 1,6 km och du är framme. Iordningsställd parkeringsplats saknas; parkera så att du inte hindrar trafiken.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss