Ekered

Naturreservatet Ekered är en fuktig äng vars enastående blomsterprakt är ett resultat av långvarig slåtter med lie. Under tidig sommar färgas ängen gul av stora mängder smörbollar. Reservatet är också som ett tittskåp in i historien med sina många stenmurar, gårdsruiner, odlingsrösen och andra spår. Vissa ser du tydligt, andra är hemliga utan ett tränat öga.

Reservatet uppe på Hallandsåsen ligger inom vad som under många hundra år varit inägomark till byn med samma namn; Ekered. Byn har en mycket lång historia då den finnas dokumenterad sedan 1300-talet. Namnet avslöjar att ekskog röjdes för att bygga byn. Under 1900-talet försvann de sista gårdarna och människorna och naturen tog över marken.

Blomstrande äng

Centralt i Ekereds naturreservat finns en fuktig äng med många vackra blommor. Smörbollen som pryder reservatet i maj och juni är en omtyckt växt med många namn. Ängabollar och smörört är andra halländska namn på arten. Tidigare, då antalet ängs- och hagmarker var betydligt större, var smörboll vanlig i hela landet. Idag har arten en nordlig utbredning. I Ekered har smörboll sällskap av stora mängder Jungfru Marie nycklar, en av våra vanligaste orkidéer. I augusti månad blommar ängsvädd som lockar till sig vackra fjärilar. Amiral och liten blåvinge är exempel på arter som uppskattar ängsväddens nektar. Bland sensommarens växter märks också kärrtistel och kärrfibbla.

Skogen finns runt omkring

Den lilla slåtterängen ligger idag inbäddad i skogsmark, omgiven av främst sumpskog och ekskog. Tidigare var landskapet mer öppet med åkrar och ängar som tillhörde Ekereds by. Innan stormen Gudrun 2005 fanns det också mycket gran i reservatet då de tidigare åker- och ängsmarkerna planterades igen med gran på 1960-talet. Träden blåste ner i stormen och det ska inte planteras några nya granar utan markerna ska istället fortsätta hållas öppna. Så som det varit i många hundra år, till glädje och nytta för både människor, djur och växter.

Traditionell skötsel fortsätter

Ängen i reservatet har sedan länge brukats som slåttermark. Höet blev då till uppskattat vinterfoder åt djuren. Den traditionella skötseln upphörde 1948 men togs upp igen under 1990-talet. Den återkommande slåttern är en förutsättning för ängens blomsterprakt. Utan skötsel ersätts de konkurrenssvaga örterna av högväxta växter och sly. Så småningom skulle en skog utvecklas där ängen en gång blommade.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av icke fridlysta växter är dock tillåten.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd snitsla spår, sätta ut orienteringskontroller,
 • anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna, samt att
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Slåtteräng

Kommun: Laholm

Areal: 33,6 hektar

Skyddat sedan: 1976, utvidgat 2013

Ägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Ekered ligger i Laholms kommun.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Bil: Ta av från E6 på Hallandsås. Kör österut mot Ekered i ca 4 km. Sväng därefter söderut mot Brammarp. Efter ca 1,2 km går en stig österut mot reservatet.

GPS (WGS84): Lat N 56° 22’ 14" Lon E 12° 58’ 59".

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss