Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kålabro

Strax nordost om Okome samhälle ligger naturreservatet Kålabro. Det är ett stort och variationsrikt område bestående av bland annat kullar med gammal bokskog, täta ekskogar, kvillrande åsträckor med alskog och betande kossor i hagarna.

De i Halland alltmer sällsynta tallskogarna finns här både på torr och våt mark och om hösten kan du komma hit och plocka bär och matsvamp. Inga markerade leder finns men i många områden kan du med lämpliga skor utan problem fritt ströva i skogarna. Fortsätter du österut kommer du dessutom till det angränsande naturreservatet Skogen med fler vackra miljöer och torplämningar.

En stor variation med bokskog och lövsumpskog

Områdets värdekärna utgörs av bokskog och lövsumpskog med stor förekomst av gamla och döda träd. Här finns det självföryngrade tallskogsmiljöer, som är snabbt avtagande i Halland. Det finns både torr och fuktig mark och en värdefull åsträcka rinner genom reservatet som delvis är klassad som limnisk nyckelbiotop.

Bokskog med sommarljus

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats
 • cykla annat än på befintlig väg
 • elda annat än på anvisad plats samt
 • ha hund okopplad

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna lägerverksamhet eller tävlingar samt
 • använda fällor avsedda för ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 135 hektar

Skyddat sedan: 2019

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Med Bil: Från Okome kör du österut på Gällaredsvägen. Sväng av vid Pukasjöhultsvägen då kommer du direkt in i naturreservatet. Parkering finns längs samma väg vid det angränsande naturreservatet Skogen.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss