Toppbjär

I norra delen av Åkulla hittar man reservatet Toppbjär där gamla bokskogar växer i sluttningar och bergsbranter ner mot tre olika sjöar. Landskapet är dramatiskt och Toppbjär är med sina sjönära skogar och naturliga utsiktspunkter ett mycket naturskönt område som bjuder dig som besökare på vackra vyer och spännande upplevelser. I reservatet finns också "Bexells talande stenar" som är ett populärt besöksmål.

OBSERVERA!

Naturreservatets parkering ligger på privat mark utanför reservatet. Markägaren har valt att ta ut parkeringsavgift här. Mer information finns i faktarutan Hitta hit.

Toppbjär har flera värdefulla nyckelbiotoper där ovanliga och rödlistade arter lever. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. I dessa områden finns gamla, grova och döda träd. De senare har lämnats kvar och får sakta förmultna till glädje för alla de organismer som lever i eller av den döda veden. Det rör sig om en mängd olika arter av bland annat insekter, svampar och mossor, men även om fåglar och andra djur som lever av krypen som finns i veden.

Fängslande hackspett

En fågel som gynnas av att det finns döda träd i Toppbjär är mindre hackspett som hackar ut sitt bo i murkna träd eller högstubbar. Den är Europas minsta hackspett, jämnstor med gråsparven. Det är fängslande att betrakta denna förhållandevis orädda hackspett när den är på jakt efter mat. Hackspetten hoppar omkring på de mer eller mindre murkna stammarna och knackar med näbben för att lyssna på återklangen efter eventuella larvgångar. Plötsligt kan fågeln stanna till och hoppa fram till en plats där den misstänker att det finns mat. Därefter följer några kraftiga hack varpå fågeln sticker in sin tungspets i hålet. På sommaren får hackspetten också sin föda genom att snabbt avsöka grenar och blad efter insekter och småkryp, men på vintern är den helt beroende av vad den kan hitta i den döda veden.

Bexells talande stenar finns i reservatet

"Bättre slinta med foten än med tungan" är ett av många ordspråk man kan se inristat på sten och klipphällar i eller i närheten av reservatet. Närmare 160 tänkespråk och 560 namn är funna i området och gemensamt brukar man kalla dessa inristningar för "Bexells talande stenar". Det var godsägaren och riksdagsmannen Alfred Bexell som i slutet av 1800-talet lät hugga in texterna. Man tror att ristningarna har sitt ursprung i Bexells önskan att till framtida generationer förmedla sin livsfilosofi. Bakom alla namn döljer sig ett brokigt persongalleri: här finns allt från presidenter, kungar, filosofer och vetenskapsmän till skojare och hjältar på gräsrotsnivå.

Flera promenadstigar

Det finns tolv stycken strövstigar jämt fördelade över hela Åkulla bokskogar. Stigarna är förbundna med varandra och en av dessa, Bexellstigen, går genom reservatet och ner genom Skärbäcks naturreservat. Slingan mäter sammanlagt sex kilometer och går bland annat förbi "ordspråksområdet" där man kan ta del av Bexells visdomar.

Historiska spår

Toppbjär är ett uppskattat besöksmål där särskilt "Bexells talande stenar" gör att historiens vingslag ständigt känns närvarande. Men för den historiskt intresserade finns det fler spännande upptäckter att göra. Spår från istiden kan man till exempel se både i form av åsar och av isälvsavlagringar. De många kandelaberformade och spärrgreniga bokarna och ekarna vittnar om det gamla kulturlandskapet där bokarna stod mer öppet. Växtsättet för en del av bokarna tyder på att de nyttjades till stubbskottsbruk eller växte upp i en skog som betades av djur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • fånga eller insamla djur eller växter på ett sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon på väg, undantaget jakträttsinnehavare under jakt,
 • medföra okopplad hund, annat än av jakträttshavare under jakt,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd anordna tävlingar, lägerverksamhet eller annan verksamhet, samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 58 hektar

Skyddat sedan: 2007

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Toppbjär ligger i Varbergs kommun.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Bil: Toppbjär ligger inom riksintresset Åkulla bokskogar. Kör väg 153 från Varberg mot Ullared. Vid Rolfstorp ta av söderut mot Grimeton. Efter cirka 2,5 kilometer sväng in mot Grimetons golfbana. Fortsätt förbi golfbanan och ytterligare cirka 3,5 kilometer tills du kommer till en parkering. Härifrån är det en knapp kilometers vandring till reservatet.

OBSERVERA: Parkeringen ligger på privat mark utanför reservatet. Markägaren har valt att ta ut parkeringsavgift här. Det finns en parkering som är gratis i Skärbäcks naturreservat söder om området (se vägbeskrivning till detta reservat). Härifrån nås reservatet på den markerade Bexellstigen, en vandring på 3 kilometer enkel väg.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss