Musikedalen

Musikedalen är ett 110 hektar stort område på Hallandsåsens platå vid gränsen mot Skåne. Landskapet i reservatet är spännande med stupande branter, sumpskogar och bokskogsluttningar. Skogsbruksvägar leder in i området men det finns inga anlagda stigar. En bra vägkarta rekommenderas om du vill besöka Musikedalen.                         

Den forsande bäcken och det odikade våtmarksområdet kallas för Oxakärret. Ungefär en tredjedel av reservatet utgörs av områden med särskilt höga naturvärden, framförallt i söder och norr där de tidigare reservaten Vallåsen och Klinta hallar låg. 2010 slogs de ihop och utvidgades med mellanliggande skogs- och våtmarker och bildade då Musikedalen.

Gammal skog med död ved

Delar av området har varit skogsklätt sedan 1600-talet och förmodligen ännu längre. I Musikedalen kan du därför hitta knotiga bokar som är flera hundra år gamla och naturskogsartade områden med gott om död ved. Den gamla skogen gynnar bland annat lavar, mossor, svampar och skalbaggar. Även fågellivet är rikt med arter som spillkråka, skogsduva, stenknäck, orre, mindre flugsnappare och morkulla. Sammanlagt har ett tjugotal rödlistade arter och lika många regionalt intressanta arter hittats i reservatet.

Hallandsåsen - ett föränderligt landskap

Fram till 1600-talet var Hallandsåsen täckt av vidsträckta lövskogar. Under 1700- och början av 1800-talet försvann merparten av skogarna genom virkesuttag och bete. Den tidigare skogen omvandlades till fäladsmark och ljunghed. 1850 återstod bara mindre skogspartier, till exempel i branta och svåråtkomliga områden som Musikedalen.

Namn från myskmadra

Man kan tro att reservatets namn har något att göra med musik, men med största sannolikhet är detta inte fallet. På gamla kartor har Musikedalen stavats på olika sätt, exempelvis Mÿsekadalen, Mÿsikedahlen, Myskedahlen och Musikedalen. Enligt Svenskt dialektlexikon från 1867 är "mysike" sydsvensk dialekt för myskmadra, en växt som kan bilda stora bestånd i mullrika skogar och lundar. I torkat tillstånd doftar myskmadran stark av kumarin, och växten har därför använts för att sprida vällukt inomhus. Kanske växte myskmadran i denna höglänta dalgång då namnet Musikedalen myntades, men idag hittar man den lite längre västerut på Hallandsåsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
  • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
  • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,medföra okopplad hund,
  • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
  • elda annat än på anvisad plats, användning av campingkök är dock tillåten,
  • cykla annat än på befintlig eller anvisad väg,
  • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar.
 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog, myr

Kommun: Laholm

Areal: 110 hektar

Skyddat sedan: 1996, 2000 och 2010

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Reservatet ligger på Hallandsåsens nordsluttning i Laholms kommun.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Bil: Den norra delen av reservatet ligger precis söder om byn Yllevad och Klinta hallar. Skogsbruksvägar leder in i området och därav är det relativt lättillgängligt. Eftersom vägskyltning saknas (och det kan vara svårt att orientera sig i det stora reservatet) rekommenderas en bra vägkarta.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss