Digesgård

Digesgård är ett öppet landskap med flacka betade havsstrandängar och grunda havsområden. Fågellivet är rikt och reservatet utgör en viktig häcknings- och rastlokal för sjöfågel och vadare. Här kan du skåda arter som pilgrimsfalk och rödbena.

Reservatet består av ett öppet landskap med flacka stränder och grunda havsområden. Även sanddynsbukter, kusthedar och berg i dagen förekommer. Havsstrandängen domineras av högt gräs som strandråg och i de fuktigare partierna finns även bladvass. Andra växter du kan upptäcka i reservatet är backtimjan, gråfibbla, trift, saltarv, sandstarr och strandmalört. Innanför strandängen finns låga, av vinden tuktade enbusksnår och björnbärsbuskar. Det finns ingen markerad led i reservatet. Däremot finns det två väl upptrampade stigar som går rakt igenom reservatet, från i stort sett norr till söder.

Rikt fågelliv

Fågellivet är rikt med rast- och häckningslokaler för vadare och sjöfågel. Några fåglar du kan få se är rödbena, strandskata, större strandpipare, tofsvipa och gravand. Rovfåglar, till exempel pilgrimsfalk och stenfalk jagar här, speciellt när de passerar under flyttfågelsträcken.

Rester från stentäkt

I reservatet finns Pannabohålan, tre dammar som är rester efter en stentäkt. Stenen bröts på 1910-talet då Glommens hamn byggdes. Att det finns vattensamlingar i landskapet är viktigt för många växter och djur. Exempelvis leker större och mindre vattensalamander i hålorna på våren. Under sommaren kan flera olika trollsländor ses glida fram över vattenspeglarna. En av dem är kungstrollsländan, Sveriges största trollslända med ett vingspann på omkring 10 centimeter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • gräva upp växter,
  • störa djurlivet,
  • vid fritidsfiske använda blysänken,
  • använda nät för icke licensierade fiskare inom 3 meters vattendjup,
  • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
  • elda,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
  • rida eller köra med häst annat än på stigen längs ledningsgatan utmed stengärdsgården,
  • cykla annat än på stigen längs ledningsgatan utmed stengärdsgården,
  • snitsla spår,
  • anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön,
  • använda annat än kort koppel för hund eller annat husdjur
  • samt dra upp båtar på stränderna annat än på anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Havsstrandäng

Kommun: Falkenberg

Areal: 100,5 hektar varav 14 hektar land

Skyddat sedan: 2001

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området är av riksintresse för naturvården samt för yrkesfisket.

Hitta hit

Digesgård ligger i Falkenbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Glommen”, 1,5 km från reservatet.

Vägbeskrivning: Från Falkenberg tag gamla E6 norrut mot Varberg och följ skyltning mot Glommen. Vid Glommen tag rakt fram i rondell. För reservatets södra del sväng efter drygt 1 kilometer in på Junkers väg där en parkering finns längst ner. För den norra delen fortsätt längre fram och sväng in på Lönestigsvägen. Tag sedan den första asfalterade gatan till höger. Parkering i slutet av vägen. GPS (WGS84): Lat N 56° 56’ 26” Lon E 12° 21’ 34”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss