Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älmö

Älmö är ett bokskogsområde som är lätt att ströva runt i. Här har man hittat många intressanta och ovanliga arter.

I reservatet finns främst bokskog, men även andra träd såsom ek, björk, tall och asp. Det finns också planterad granskog. På flera ställen rinner små bäckar och i låglänta delar förekommer mindre våtmarksområden. Även om det inte finns några anlagda stigar är det lätt att promenera i bokskogarna.

En livsmiljö för skogens rödlistade arter

Områdets naturvärden uppmärksammades vid nyckelbiotopsinventeringen 1994. Här finns många rödlistade och regionalt intressanta kryptogamer (det vill säga växter som saknar ståndare och pistiller, såsom mossor). Platt fjädermossa och lunglav finns det mycket av. Fynd har också gjorts av de rödlistade arterna liten ädellav och rosa lundlav.

Skogigt område sedan länge

Området har varit mer eller mindre skogsbeklätt sedan 1600-talet och då framförallt med lövskog. Det är först på en karta från 1920 som man kan se att barrträd har kommit in i reservatet. På äldre bokar växer det rikligt med lunglav och i områdets norra del finns det ett tiotal grova ekar och några grova aspar.

Våtmarker och fornlämning

Små våtmarksområden och bäckar bidrar till ökad luftfuktighet och en variation i landskapet. I dessa fuktiga områden står en del gamla granar tillsammans med björk och tall. I norra delen av reservatet finns också en fornlämning i form av en rund stensättning, cirka fem meter i diameter. Den har en lätt övermossad fyllning av stenar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in örter, mossor, lavar eller svampar. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • att utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur.
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund,
 • cykla annat än på befintlig väg,
 • elda,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna

 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyper: Bokskog

Kommun: Hylte

Areal: 10,1 hektar

Skyddat sedan: 2016

Ägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Älmö ligger i Hylte kommun.

Bil: Kör söderut från fyrvägskorset i Drängsered cirka 300 meter. Sväng vänster vid vägvisare Älmö. Kör ytterligare 600 meter. Reservatet breder ut sig på båda sidor om vägen. I anslutning till vägen finns möjlighet att parkera en eller två bilar.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss