Övre Lia

Övre Lia ligger strax intill det välkända området Åkulla bokskogar. Som flera reservat i trakten består det framförallt av bok- och ekskog som växt upp under näringsfattiga förhållanden. Övre Lia ligger avsides och är inte helt lätt att hitta till men den som tar sig hit kan få uppleva avskildhet och ostördhet. Skogen är ganska gles och lätt att röra sig i.

Att vandra i området och betrakta träden är rogivande. Särskilt den norra och västra delen är värd ett besök. Reservatet ligger nämligen på en platå och detta område bjuder på dramatiska och spännande höjdskillnader. När träden är avlövade erbjuds också naturliga utsiktspunkter.

Biologiska värden

Stammarna är klädda med grön mossa. Mellan och på de gröna sjoken finns fläckar i grå och bruna nyanser, som om någon tagit en pensel och målat en aning planlöst. Stänkt lite här och lite där. Studerar man fläckarna närmare kan man se att de består av olika lavar. En del är ovanliga som mussellav, bokvårtlav, grynig filtlav och glansfläck. De är alla så kallade signalarter som visar att skogen i Övre Lia har höga naturvärden. Arterna hittar man nämligen bara på platser där det funnits skog länge.

I flera delar av reservatet finns gamla och krokiga träd som fortfarande lever, även om de ibland verkar ha större håligheter än frisk ved. En del träd är helt döda och bryts nu sakta ner av skogens organismer. Den döda veden, framföra allt från ädellövträd, är en bristvara i dagens skogslandskap. Därför är en mängd arter som är beroende av veden hotade.

Skogens historia

Övre Lia är ett område där det under en lång tid växt skog. Med hjälp av gamla kartor och skrifter kan man göra en resa tillbaka i tiden och ta reda på vad olika tiders kartmakare och inventeringsmän hade att säga om trakten. De äldsta kartorna är från år 1650. Då befann sig Övre Lia i ett stort lövskogsbälte som sträckte sig från Tvååker till länsgränsen. I en landsbeskrivning från år 1729 kan man läsa att det fanns bokskog i Övre Lia. Så långt tillbaka som vi kan se visar kartorna att det hela tiden funnits träd och skog i området, men att Övre Lia till största del brukats som åker, äng och betesmark ända fram till 1920-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Ett okänt och höglänt naturreservat (Varberg)

Naturreservatet Övre Lia ligger högt beläget; bitvis över 150 m ö havet.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • Skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor, svamp eller lavar. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • elda, användning av campingkök är dock tillåten,
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt, samt
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 43 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: Svenska kyrkan

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Övre Lia ligger i Varbergs kommun.

Vägbeskrivning: Övre Lia ligger 2 mil öster om Varberg, mellan Rolfstorp och Ullared söder om sjön Stora Neten.

Åk väg 153 från Rolfstorp. Precis innan sjön Svarten tar du av till vänster. Ta av till vänster igen efter cirka 1200 meter. Efter ytterligare 1700 meter tar vägen slut och du är vid ett T-kors. Ta av till vänster. Efter 50 meter passerar du reservatets östra gräns.

För närvarande saknas parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss