Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Söderskogen

Söderskogen ligger i en kullig terräng i övergångslandskapet mellan kustslätten och sydsvenska höglandet. Här växer äldre ekskog av intressant karaktär, så kallad "krattekskog". Reservatet är svårtillgängligt då ingen väg leder till reservatet och området är inte anpassat för friluftsliv.      

Söderskogen ligger i den halländska skogsbygden mellan Veinge och Simlångsdalen vid kommungränsen mellan Laholm och Halmstad.

Skogen har en orörd prägel

Reservatet ligger i de delar av Hallands skogsbygd som tidigt avskogades. Redan vid 1600-talets mitt bestod trakten av vidsträckta ljunghedar som under de påföljande seklerna växte sig allt större. Söderskogen avverkades dock aldrig helt utan kom att ligga som en ö av lövskog på de öppna ljunghedarna. Under 1900-talets senare del har det inte bedrivits mycket skogsbruk i området vilket har gjort att skogen har behållit orörd prägel. Förutom ekskog växer i svackorna sumpskog med tall och björk. Här finns mindre hackspett som söker sin föda i sumpskogens döda och döende björkar.

Krattiga ekar

I krattekskogen är ekarna kortvuxna, klena och ofta krokiga ("krattiga"). Krattekskog förekommer på bergigt underlag och på grunda sandiga marker. Ofta har ekarna formats av tidigare stubbskottsbruk och hårt bete, vilket troligen också skett i Söderskogen. Stubbskottsbruk innebar att man skördade skotten som sköt upp från avverkade trädstubbar. Det klena virket användes exempelvis till ved och stängsel. Krattekskogar har förmodligen haft en relativt stor utbredning i södra Halland, men numera återstår endast fragment. Krattekskogarna som finns kvar utgör därför värdefulla natur- och kulturminnen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen samt
  • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Laholm

Areal: 32,5 hektar

Skyddat sedan: 2002

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Söderskogen ligger svårtillgängligt i den halländska skogsbygden mellan Veinge och Simlångsdalen vid kommungränsen mellan Laholm och Halmstad. ​Ingen väg leder till reservatet. Vägbeskrivning: Reservatet är svårtillgängligt.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss