Björkekullen

Björkekullen är ett gammalt torpställe som är omgivet av ett naturskönt och småskaligt odlingslandskap. Områdets skönhetsvärden tillsammans med höga kulturhistoriska värden gör Björkekullen attraktivt och välbesökt. Vid Björkasjön i västra delen finns en mindre badplats. Du kan även ta en promenad runt sjön på markerade vandringsleden.

Den markerade vandringsleden är 5,5 kilometer och passerar bland annat naturreservatet Älmebjär. Vandringsleden är en av en av 12 strövstigar inom Åkulla bokskogars turistområde.

Ett landskap präglat av sten

Marken i områden innehåller mycket sten. Detta i kombination med att det har bedrivits jordbruk på platsen i flera generationer har skapat ett landskap format av sten. I Björkekullen hittar du ett imponerande system av vällagda stengärdsgårdar, mäktiga odlingsrösen och terrasser.

Växter och djur

Idag betas de små före detta åkertegarna och hagmarken. På de åkrar som numera utnyttjas som betesmark är floran relativt artfattig och kvävepåverkad. Men på steniga backar, åkerrenar och vägkanter finns däremot en intressant och örtrik flora. Där finns arter både från de slåtterängar och de ljunghedar som förr fanns i anslutning till gården. I början av sommaren brukar slåttergubbe och svinrot lysa med sina gula blommor. Andra hävdgynnade växter som du som besökare kan träffa på är låsbräken, kattfot, ängsskallra och prästkrage. Förr användes ängsskallran som en indikation på att det var dags för slåtter. När frökapslarna hade torkat så pass att det rasslade när man skakade blomman var det rätt tillfälle att slå ängen.

Skog med orörd karaktär

På en stor del av gårdens gamla utmark, där man på sommaren släppte ut djuren på sommarbete, växer naturskog med träd i olika ålder. Här har ljungheden fått växa igen på naturlig väg och skogen består av tall, gran och björk. En del torrträd finns i skogen. På en liten ö i Björkasjön häckar storlom och ön har tillsammans med omgivande vattenområde fridlysts som fågelskyddsområde. Vid Björkasjö finns även en mindre badplats.

Fornlämningar och boplatser

I landskapet kring Svartrå by finns ett stort antal fornlämningar från brons- och järnålder. På en åker i reservatet har två olika boplatser påträffats. Fynd har gjorts av bland annat flinta.

Björkekullen etablerades sannolikt som torpställe under Korsagården på 1810- eller 1820-talet. Torpet byggdes på byns utmarker som utgjordes av ljunghed och fram till dess har platsen antagligen använts som betesmark. På lagaskifteskartan från 1856–57 ligger ett bostadshus på den nuvarande tomtplatsen samt en backstuga längre åt väster. En stor del av inägorna utgjordes av ängsmark.

Björkekullen har brukats av samma släkt sedan 1846. De två bröderna August och Johan har stått för den största delen av arbetet med att bryta ny mark. De utvidgade torpets åkerareal från 2 till 12 tunnland. Vattennivån i Björkasjön sänktes cirka en meter i slutet av 1800-talet eller kring sekelskiftet, men det verkar inte som man företog någon nyodling på den nya marken, den så kallade landvinningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Öppet hus i reservatet Björkekullen (Falkenberg)

Reservatsförvaltaren Ylva Sass och naturvårdsvakten HG Karlsson från Länsstyrelsen finns på plats på gården mellan 11.00 och 15.00.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada vegetationen t.ex. genom att gräva upp växter,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • rida, med undantag för på bilväg genom området,
 • elda, med undantag för fast eldstad vid badplatsen samt
 • färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområdet (se karta) under tiden 1 april - 15 juli.
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Småskaligt odlingslandskap och naturskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 52 hektar, varav 11 hektar vatten

Skyddat sedan: 1990

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Björkekullen ligger i Falkenbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Björkasjö” (Under perioden 17/6 – 18/8 2024 trafikeras hållplatsen av säsongsbusslinjen Åkturen. Mer information och tidtabell på visitvarberg.se)

www.visitvarberg.se/akturen Länk till annan webbplats.

Bil: Från väg 154 från Falkenberg mot Ullared tag av i Köinge mot Svartrå och följ skyltning mot reservatet. Parkering finns vid Björkekullens ekomuseum samt även en bit in i reservatet. GPS (WGS84): Lat N 57° 5’ 55” Lon E 12° 36’ 35”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss