Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alet

I Aleskogen kan du njuta av alsumpskogens mångfald, uppleva sanddynernas omväxlande landskap eller besöka de öppna ängsmarkerna på det gamla civila flygfältet.

Alet består dels av en bred sandstrand med ett bälte av låga sanddyner, dels av en mosaik av lövsumpskogar och barrskog dominerad av tall på frisk till fuktig sandmark. I området lever många ovanliga arter så håll utkik efter brunstarr eller dynstinksvampen och, om du har tur, kanske du träffar på mindre hackspett eller strandsandjägaren.

Område med höga naturvärden

Området är skyddat som reservat för att bevara områdets höga naturvärden och för att behållas som ett tätortsnära rekreationsområde även i framtiden. Området vid Alet har sin historia som betad utmark på Slottsjorden. Efter betets upphörande har lövskog vuxit upp främst i de blöta partierna.

Ett gammalt civilt flygfält

De öppna delarna av markerna, som förr hörde till Slottsjorden, utnyttjades till ett civilt flygfält under en period i mitten av 1900-talet. Efter flytt av flyget till nuvarande plats i slutet av 1950-talet har Alet blivit ett välbesökt rekreationsområde och med förekomst av värdefulla naturmiljöer.

Strand möter skog

Västra Stranden, med havsstrand och dynområde, är tillsammans med alsumpskogen i Aleskogen områdets främsta signum. Det kompletteras väl av de öppna
gräsmarkerna på det gamla civila flygfältet samt delar av vattendrag, främst
Knebildstorpsbäckens utflöde, där lax och ål vandrar upp. Aleskogen utgörs av
alkärr med svärdslilja och alsumpskog av översilningstyp. I dynsvackor mellan
bundna sanddyner finns flera dynvåtmarker, både med öppet och slutet trädskikt.
Antalet grova lövträd är många. Mängden av död ved, i form av döda träd,
högstubbar och lågor är stor.

Strandlinje har förskjutits

Strandlinjen vid Västra stranden har de senaste 100 åren förskjutits markant ut mot
havet. Omfattande sandvandring och pågående omlagringsprocesser skapar grunda
havsbottnar som vid lågvatten blottläggs. Detta tillsammans med Nissans påverkan
med tillskott av sötvatten och sediment bidrar till havsområdets värde som uppväxt och födosöksområde för fisk och rastande fågel.

Tillgänglighet i reservatet

Aleskogen ligger i direkt anslutning till bebyggelse, idrottsplats och verksamheter. Området genomkoras av strövstigar. Längs Prins Bertils stig finns ett tillgänglighetsanpassat torrdass. Inom området finns det också två anlagda grillplatser. Använd dem gärna men släck elden noga när du är klar och lämna inte kvar något skräp.

skog

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Klimatvandring i sommarens tecken i Alet (Halmstad)

Vandra längs Prins Bertils stig från reningsverket och in i Alets skog och tillbaka till grillplatsen närmast reningsverket.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har kommunen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar annat än
  plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon eller parkera annat än på anvisad plats,
 • lägga upp båt på land,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • ha hunden okopplad eller i koppel längre än två meter. Förbudet gäller inte
  inom markerat område på bilaga 2 F.
 • utan kommunens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar. Tillstånd kan ges under förutsättning att de inte motverkar reservatets syfte.
 • utan kommunens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, feromonbaserade lockmedel inräknade,
 • utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan kommunens tillstånd sätta upp tält.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Dominerande naturtyper: Barrskog, lövskog, sumpskog

Kommun: Halmstad

Areal: 54 hektar

Skyddat sedan: 2019

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun

Hitta hit

Gångavstånd från Halmstad city. Området är beläget längs med kusten i Laholmsbuktens norra del strax sydväst om Halmstad centrum.

Kontakt

Frågor om naturreservaten eller skogen bör gå via Halmstad Direkt, antingen på telefon 035-137000 eller via
direkt@halmstad.se och ange att ärendet ska till naturparks resurslåda.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss