Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skårebo

Efter att en brand härjat i området kring Skårebo beslutades att bilda ett naturreservat här. Detta för att bevara skogsbrandfältet och ädellövskogen intill med dess rödlistade arter. Reservatet ligger inklämt mellan de tre byarna Långhult, Kullhult och Skårebo. Här finns inga markerade leder men skogen är gles och lätt att ströva i.

Branden ägde rum i april 2008 och hann sprida sig över cirka 44 hektar innan den släcktes. Branden gick fram över en skogsmyrmosaik med lövskogar, blandskogar och våtmarker. Den orsakade bland annat skador i ett bestånd av medelålders ek och i flera grankulturer, och många träd dog.

Rödlistade arter

Efter branden klassades brandfältet som nyckelbiotop. Nyckelbiotoper är unika skogsområden som anses ha extra stor betydelse för skogens djur och växter. I Skårebo finns många rödlistade arter såsom olika lavar, mossor och skalbaggar.Reservatet har bildats så att vegetationen och den biologiska mångfalden på brandfältet kan genomgå en naturlig utveckling.

Reservatets historia

På 1600-talet ingick trakten kring Skårebo i ett stort skogsområde som kallades Döbla skog, detta område bredde ut sig över hela norra Slättåkra sockens utmarker. Bokskogarna var på 1600-talert utsatta för ett hårt exploateringstryck. Under de följande seklerna ökade trycket på skogen ytterligare och så även här i Skårebo. Skårebo ligger inklämt mellan de tre byarna Långhult, Kullhult och Skårebo. På en karta från 1812 ser vi att reservatet varit en del av byarnas inägor och brukats som ängsmark för slåtter, skörd av virke, bete med mera.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, till exempel örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Skog som domineras av ädellöv och barrsump

Kommun: Halmstad

Areal: 74,9 hektar

Skyddat sedan: 2012

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Skårebo ligger i Halmstads kommun.

Gång: Du kan ta dig till reservatet via en led som sammanlänkar reservatet Skårebo och Getabäcken. Leden ligger i Gräsås och går bredvid de båda reservaten. Leden tillhör inte Länsstyrelsen utan tillhör Slättåkra Bygdeförenings ledsystem.

Vägbeskrivning: Från E6 tag av mot Kvibille. Inne i samhället, sväng höger mot Slättåkra. Kör cirka 7 kilometer och sväng av åt vänster mot Gräsås. Efter cirka 6 kilometer sväng höger mot Kullhult.

Fortsätt knappt 3 kilometer uppför backarna, förbi Långhult. Efter två kraftiga svängar passeras en avtagsväg åt vänster och strax därefter kommer man fram till avsedd parkering på höger sida. Från väg 26 (Nissastigen): I rondellen vid Brandshult - sväng av mot Slättåkra. Fortsätt cirka 7 kilometer och sväng i samhället höger mot Gräsås och fortsätt enligt anvisningar ovan.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss