Sik

Naturreservatet Sik utgörs av flacka betade strandängar och ett stort havsområde. Grunda bottnar erbjuder viktig föda och utgör grunden till ett rikt fågelliv tillsammans med fina häckningsmöjligheter på strandängarna.

Sik är en del av en längre kuststräcka utmed Hallandskusten som är mycket viktig för vadare, änder och tärnor. För att de ska få häcka och söka föda ostört finns det begränsningar för allmänheten att vistas i området och ta med sig hund. Från parkeringen och utmed en liten stig finns det dock möjlighet att beskåda kustområdet.

Både marina delar och landdelar

Området vid Sik utgörs av marina delar och landdelar av sandstrand,
havsstrandäng och åkrar där de prioriterade bevarandevärdena utgörs av ett rikt
fågelliv, grunda mjukbottnar och rev samt strandängsvegetation. I området häckar bland annat skedand, årta, snatterand, skärfläcka, större strandpipare, tofsvipa, rödbena, småtärna och silvertärna. Området är oexploaterat och speciellt viktiga är ler- och sandbottnar som blottas vid lågvatten samt block- och stenbottnar beväxta av makroalger. Exempel på fiskarter som förekommer i området är skärsnultra, stensnultra, berggylta, tånglake och torsk.

Natura 2000-omårde och Ramsarområde

Området ingår i ett Natura 2000-område och Ramsarområde på grund av sitt höga värde som häcknings- och rastlokal. Vattenområdet är värdefullt för rastande och övervintrande fåglar, då de grunda bottnarna hyser viktiga födoresurser i form av fisk, musslor och andra evertebrater som exempelvis havsborstmaskar.

Skydda fågellivet

Naturvärdena i området kan skadas av störningar på fågellivet från friluftslivet.
De viktigaste åtgärderna för att bevara och utveckla naturvärdena är att skydda
fåglarna från störningar, skydda de marina miljöerna samt att vidmakthålla
beteshävden och tillskapa mer småvatten. I och med detta så finns det vissa begränsningar för allmänheten i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon på land,
 • sätta upp tält,
 • ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • utöva kitesurfing och vindsurfing inom det område som är markerat på karta,
 • cykla, utöva drakflygning (ex leksaksdrake, hängflygning och ultralätt flyg
  klass A), framföra obemannat luftfartyg (ex drönare och modellplansflygning),
 • medföra hund under 1 mars – 31 oktober,
 • ha hund okopplad under 1 november – 28 februari,
 • under tiden 1 mars – 31 oktober beträda områden som är markerade på karta,
 • åka vattenskidor, wakeboard eller liknande vattensportutrustning efter båt,
 • rida under 1 mars - 31 oktober,
 • anlägga eller bedriva odling av växt- och djurarter inom vattenområdet,
 • bedriva jakt inom vattenområdet,
 • ankra med släpkätting,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • fiska med undantag av fiske efter hummer med hummertina samt fiske med
  handredskap samt att
 • skada, plocka eller samla in växter, mossor, lavar eller svampar annat än
  plockning av bär och matsvamp.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur (gäller ej hummer, se C17). Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller arrangemang samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyper: Hav (1322 ha) och betesmark (72 ha)

Kommun: Varberg och Falkenberg

Areal: 1394 hektar

Skyddat sedan: 2022

Ägare: privat, kommunalt samt allmänt vatten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i ett
Natura 2000-område och Ramsarområde på grund av sitt höga värde som
häcknings- och rastlokal.

Hitta hit

Med cykel: Via Kattegattsleden kan man nå området via cykel.

Kattegattsleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Med buss: Här finns även en busshållplats. Hållplats: Sik.

Med bil: Från E6:an kan du antingen ta avfart vid Morup (52) varefter du kör mot kusten och svänger norrut eller ta avfart vid Tvååker (53) varefter du kör mot kusten och svänger sedan söderut. Det finns en parkeringsplats på östra sidan om vägen.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss