Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hovgård

Vattensamling mellan en slänt och träden

Hovgård är en gammal grustäkt som med tiden omvandlats till en värdefull sandmarksmiljö med solbelysta slänter och sandblottor. Ett paradis för de djur som efterfrågar sol, värme, blomrikedom och bra miljöer för boplatser i sand.

Marken är ganska igenväxt och det finns inte några stigar och utmärkta sträckor i reservatet idag. Målet är att röja och rycka upp igenväxningen med tiden. I Sydvästra hörnet av reservatet återfinns ett gravfält med både resta stenar, stensättningar och gravhögar. De är belägna under vidkroniga ekar med en vacker utsikt över Varbergsslätten.

Från grustag till artrik oas

Den före detta grustäkten upphörde att vara i bruk i början på 2000-talet och består av en sparsam ängsflora med inslag av öppna sandbrinkar och fuktiga partier med vattenspegel som torkar ut på varma somrar.

Vid efterbehandlingen av täkten så har det lagts ut matjord på slänterna för att läka den uppbrutna marken och jämna ut branta kanter och hak. Att återställa och låta naturen återinta marken efter att ha varit där och förändrat markstrukturen, är något som varit viktigt. Idag ser man att sand- och grustäkter har blivit viktiga levnadsmiljöer för sandlevande arter då deras naturliga sandmiljöer minskat kraftigt. Bara i Hovgård har det hittats 16 hotade och rödlistade arter som är kopplade till just dessa sandmiljöer. Bland annat har man hittat insekter som allmän bastardsvärmare och silversmygare, som är olika sorters fjärilar. Det ska även ha häckat backsvala i området och det har gjorts fynd av den ovanliga sandödlan som endast finns på ett fåtal ställen i Halland.

Alla dessa arter är beroende av sydvända och solexponerade sandmiljöer med blomrikt fältskikt där det förekommer kärringtand, grusnejlika, liten blåklocka, blåmonke, fibblor och sälg. Det ger fin tillgång på pollen och nektar till insekter och insekterna i sig utgör föda till backsvalan och sandödlan.

Orörd mark leder till igenväxning

Hovgård har lämnats orört i många år och håller nu på att växa igen av björk och tall, målet är att röja och att rycka upp igenväxningen. Samt att skrapa bort och schakta bort matjorden för att återskapa den magra grässvålen med hög blomrikedom, öppna sandmiljöer med sandblottor och branta hak och på så sätt förbättra levnadsmiljöerna för alla dessa djur och växter.

Friluftsanordningar

Än så har vi inte anlagt någon reservatsparkering eller satt upp någon informationsskylt för reservatet. Däremot ligger Gässlösa naturreservat precis norr om Hovgård på andra sidan av väg 153, där finns en fin stor parkering att ställa sin bil på när man ska besöka reservaten. Det går även att ta sig till reservatet med buss.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten förutsatt att arterna inte är fridlysta,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor som fångar och/eller dödar ryggradslösa djur,
 • inplantera/sätta ut för området främmande arter,
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet kl. 24:00 - 06:00,
 • elda,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund, samt
 • utan länsstyrelsen tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Sandhed

Kommun: Varberg kommun

Areal: 15 ha

Skyddat sedan: 2019

Ägare: Privata markägare

Förvaltare:Länsstyrelsen

Hitta hit

Buss: Hållplats "Hovgård" ligger cirka 700 meter väster om parkeringen.

Bil: Hovgård naturreservat ligger strax öster om Rolfstorp längs med väg 153. Reservatet är beläget strax söder som naturreservatet Gässlösa. Det är lättast att nå Hovgård naturreservat genom är att parkera på Gässlösa naturreservats parkering och promenera över väg 153 till Hovgård naturreservat.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss