Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Alenäs

Alenäs består främst av sjöar och öppna våtmarker omgivna av lövsumpskog och barrskog. I reservatet finns också små slingrande före detta åkrar mellan ekbevuxna kullar. Här kan fågelskådaren hitta många spännande arter.

Den omväxlande och ostörda naturen i Alenäs gynnar fågellivet. Här hittar man karaktäristiska våtmarksfåglar som sångsvan, dvärgbeckasin och enkelbeckasin. Alenäs är en rik ugglelokal som är välkänd bland fågelskådare. Här kan man lyssna efter pärluggla, sparvuggla och kattuggla. Pickelsbohålan och omgivande våtmarker är omtyckta rastplatser för svanar, änder och gäss under vår och höst. Det kan vara lite svårt att nå sjöarna och de öppna vattenområdena i reservatet då det inte finns några markerade leder.

Unikt odlingslandskap

Ekhulten tillhörde tidigare Alenäs gård och utgörs av små slingrande, före detta åkrar mellan ekbevuxna kullar. Ekhulten ligger i anslutning till reservatsparkeringen och är ett trevligt område att ströva runt i. Åkrarnas antal och läge stämmer väl överens med 1800-talsbondens landskap. Under 1800-talet och tiden dessförinnan användes ekkullarna mellan åkrarna som slåtterängar. Träd och buskar i slåttermarken tuktades hårt för att inte ängen, som gav vinterfoder till djuren, skulle bli för beskuggad.

Ihopsamlade högar med stenar, så kallade röjningsrösen, vittnar om gångna tiders slit på åkrar och ängar. När forntidens bonde skulle röja upp en åkeryta tog han bort stenarna som låg i vägen för odlingen och lade dessa i rösen.

Sjö blev till åker

Områdets sjöar var betydligt större fram till slutet av 1800-talet. Då genomfördes en omfattande sjösänkning för att öka andelen brukbar jordbruksmark. Den gamla strandlinjen syns än idag i naturen och markeras av blockrika stråk i väst-östlig riktning. Stora delar av den mark som blottades efter sjösänkningen var dock olämplig som åkermark och flera områden planterades därför med granskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • störa djurlivet, t.ex. genom att skada eller ta ägg och fågelbon,
 • skada växtligheten, t.ex. genom att bryta kvistar, gräva upp växter och rista i träd,
 • medföra ej kopplad hund,
 • skada områdets berggrund eller lösa jordlager,
 • skräpa ner,
 • framföra motorfordon på andra vägar än de som leder fram till anvisade parkeringsplatser,
 • göra upp eld,
 • tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyper: Kärr, öppet vatten, naturskog och betad ekhagmark

Kommun: Halmstad

Areal: 50 hektar

Skyddat sedan: 1963

Ägare: Privat

Förvaltare: Ägarna och Länsstyrelsen

Hitta hit

Alenäs ligger i Halmstads kommun. ​Bil: Från vägen mellan Simlångsdalen och Femsjö, ca 2 kilometer norr om Bygget sväng mot Pickelsbo. Efter 3 kilometer tag höger på skogsbilväg och fortsätt någon km fram till Alenäs där man kan parkera. GPS (WGS84): Lat N 56° 50’ 37" Lon E 13° 15’ 45".

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss