Åkraberg

Åkraberg är en liten ekbevuxen hagmark som ligger på en bergshöjd. Här står mellan 200–400 år gamla grova ekar. Träden har en mängd arter knutna till sig. Om våren breder en imponerande matta av vitsippor ut sig under träden.

Bergshöjden har sin högsta nivå 45 meter över havet i reservatets centrala del. Berggrunden består av gnejs och är delvis formad i terrasser och tvära branter. Berget sluttar brantast i områdets sydvästra och västra del.

Betad hagmark med ek

Åkraberg består till större delen av betad hagmark. I betesmarken står 200–400 år gamla och grova ekar. Här är jordlagren mäktigare och ekarna har ett högväxt och rakstammigt utseende med stor krona. Detta område har betats under lång tid. I branterna är ekarna mer knotiga och relativt lågvuxna.

Hotade växter och djur

Åkrabergs gamla ekar är hem för en hotad skara växter och djur. På trädens grova bark växer lavar som almlav och gammelekslav. Här finns också vedsvamparna blekticka och oxtungssvamp. Den nästan klotrunda skalbaggen bred tickgnagare är en sällsynthet i området och har liksom flera av ovan nämnda arter gamla ekar som sin främsta livsmiljö. Hasselmus, nordisk fladdermus och dvärgfladdermus är andra intressanta arter i området.

Även andra lövträd

I söder kläs sluttningen av en lummig lövskog med ask, lönn, alm och andra lövträd. Gammal bok växer i de västra delarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • göra åverkan på växtligheten – häri även inbegripet blomplockning,
 • tälta,
 • uppgöra eld,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • uppträda störande för djurlivet,
 • vålla skada på hägnader samt att
 • lämna grindar öppna.
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Ekhagmark

Kommun: Varberg

Areal: 5 hektar

Skyddat sedan: 1966

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Åkraberg ligger i Varbergs kommun.Vägbeskrivning: Välj avfart från E6 mot Bua och Värö. Direkt höger, vid pendelparkering, skyltat Åkraberg. Följ vägen cirka 2,5 km, över E6:an och ta höger vid skyltning mot Åkraberg naturreservat, reservatet ligger på vänster sida. GPS (WGS84): Lat N 57° 15' 30" Lon E 12° 13' 49".

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss