Vindrarp

Vindrarp är naturen spännande och varierande. Reservatet ligger på Hallandsåsen och terrängen lutar ständigt uppåt så räkna med en krävande vandring om du bestämt dig för att bestiga åsen. Från reservatets norra delar till de södra delarna uppe på åsen är höjdskillnaden ungefär 160 meter.  

Det är bra att ha rejält på fötterna när man bestiger Hallandsåsen. Från våtmarkerna uppe på höjdplatån rinner bäckar nerför sluttningen. Vid ett par ställen har vattnet skurit ut djupa raviner i marken. Jorden är rik på kalk vilket gjort att vattnet inte är försurat. Detta passar havsöring som vandrar upp i bäckarna från havet. Vid det porlande vattnet kan man också få syn på den kvicka forsärlan. Den springer omkring på stenarna i jakt på insekter och andra godsaker som den hittar i bäcken. Längs den tidvis kraftfulla och vattenrika bäcken i ravinen vid Berg i östra delen av området finns fallsträckor där vattenkraften förr utnyttjades för att mala säd. Här finns lämningar från flera skvaltkvarnar.

Många olika sorters träd i skogen

Vindrarp domineras av lövskog av olika slag, bokskog, blandlövskog, hässlen med hassel och sumpskog med klibbal för att nämna några exempel. Även mindre vanliga trädslag som alm, ask och fågelbär är rikt representerade och flera trädklädda hagmarker finns i området. Att reservatet har så stor variation i trädskiktet är ganska unikt i Halland och kan delvis förklaras med markens egenskaper.

Rik flora vid bäckarna

Längst ned i sluttningen springer källor fram på bred front. Den kalkrika marken och den ständiga översilningen av vatten gynnar markfloran och den stora blandningen av trädslag. Vid bäckarna och källorna växer arter som ängsfräken, mellanhäxört, kärrfibbla, kåltistel, stinksyska, skogsbräsma, skärmstarr och lundstjärnblomma. Särskilt vid ravinerna är boken högvuxen och grov men annars dominerar lövsumpskog med klibbal, ask och björk i de fuktigare områdena.

Bokarna Adam och Eva

Ett trevligt inslag i reservatet är hagmarkerna som bryter av den slutna lövskogen i sluttningen. Här går djur på bete bland askar, alar, hasselbuketter och blommande buskar som nypon, slån, hagtorn, björnbär och apel. Även orkidén grönvit nattviol växer här, men kom ihåg att den är fridlyst och inte får plockas. I en hagmark i sluttningens lägre del kan man besöka "Adam och Eva". Namnet syftar inte på orkidén utan på två gamla bokar som skyddats som naturminne. Vid fridlysningstillfället år 1964 mätte Adam en omkrets på 5,6 meter och Eva 3,5 meter. Tyvärr föll Adam på sin post i en storm år 1999 och ligger nu på marken som ett väldigt vrak, men Eva står fortfarande.

För några hundra år sedan

Går man några hundra år tillbaka i tiden såg Vindrarp annorlunda ut än vad det gör idag. Flera torp etablerades här från 1700-talet och framåt. De som bodde här och i omgivningen brukade marken på åsen, anlade nyodlingar och lät sina djur gå på bete på utmarkerna. Mot slutet av 1700-talet hade de dåvarande skogarna på åsen blivit alltmer glesa samtidigt som ljunghedarna bredde ut sig. I början och mitten av 1800-talet fanns i reservatsområdet lövskogen kvar endast i åssluttningens nedre del. Från slutet av 1800-talet började ljunghedarna åter att beklädas med skog, genom plantering med barrskog och genom naturlig återväxt. Sammanlagt kan man hitta sju torp i reservatet, men de är sedan länge i ruiner.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, skada, plocka eller samla in växter, t.ex. örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog och triviallövskog

Kommun: Laholm

Areal: 78 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Vindrarp ligger i Laholms kommun.​

Bil: Vindrarp ligger 12 kilometer söder om Laholm och 3 kilometer öster om Hasslöv. Från E6:an tar man sig lättast till naturreservatet genom att svänga av vid åsens norra fot (infart till Båstad) och sedan österut följa väg 115 och skyltning mot Hasslöv. Väl där följer man skyltning mot Vindrarp (förbi Lugnarohögen) ungefär 4 kilometer, en liten skogsväg leder upp till reservatet.

Det saknas skyltning och parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss