Kvarnsjöskogen

skog i reservatet kvarnsjöskogen

I Kvarnsjöskogen växer lövsumpskog i en brant sluttning mot nordväst. Mellan sumpmarkerna finns fastmark med tallskog där det även finns inslag av bok, asp, björk, gran och idegran. Du hittar inga markerade leder eller stigar i reservatet men det går en grusad bilväg genom reservatet som du kan vandra på.

Skogen i reservatet är ganska igenväxt och det kan vara svårt att ta sig igenom området till fots. Men i norr, nedanför sluttningen, går en mindre bilväg som du kan vandra på. Besökaren som hittar hit kan njuta av att ströva i ett avskilt område och bara höra ljudet av fågelkvitter och vindens sus i träden. Här finns också möjlighet att skåda fågel eller att studera mossor och lavar.

Lövsumpskogen är värdefull

I delar av Kvarnsjöskogen, ovanför sluttningen, är det sumpigt och blött. Det beror på att källvatten tränger upp från marken. Vattnet svämmar över och på vissa platser samlas också vattnet kvar i mark och blir blöt, mjuk och mossig mark. Denna sumpiga och blöta miljö har extra stor betydelse för skogens djur och växter.

I reservatet finns det död ved, både stående och liggande. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Ovanliga lavar och mossor

Sumpskogen är en perfekt miljö för mossor och lavar, kryptogamer. Många kryptogamer är krävande arter som endast finns i mycket specifika miljöer. Exempel på ovanliga arter i reservatet är dunmossa, granbräken, kambräken och trubbfjädermossa. De rödlistade arterna kungsfågel och nötkråka har också hittats i reservatet.

Skogens historia

Det växte sannolikt skog här redan under medeltiden. Under 1600-talet började man hugga ner mycket skog i Halland och då förvandlades området till ett mer öppet kulturlandskap med ganska få träd. Enligt en historisk karta från 1800-talet tillhörde reservatet Enslövs bys utmarker. På sommaren släpptes djuren ut på sommarbete i de så kallade utmarkerna. Träden nyttjades även till bränsle och virke. Betesdjur fortsatte att hålla området öppet ända fram till 1900-talet då betet upphörde. När betesdjuren försvann tog skogen sakta över området igen.

död ved, stående och liggande låga

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • ha hund okopplad eller i koppel längre än två meter,
 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • tälta mer än två dygn i följd,
 • ställa upp husvagn eller husbil i reservatet kl 22-06,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyp: Trivallövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 8,1 hektar

Skyddat sedan: 2018

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

På vägen från Halmstad mot Oskarström svänger man av åt höger på Spånstadsvägen mot Åled. Strax efter att man passerar bron över Nissan och järnvägsövergången kommer man fram till en minirondell och fortsätter där rakt fram på kyrkvägen förbi kyrkan. Cirka 1,3 kilometer efter kyrkan svänger man åt höger in på en grusväg. På den vägen kör man 1,8 kilometer, håller åt höger vid ett vägskäl och kör genom en gård och sedan uppför en backe cirka 1 kilometer fram till reservatet

Parkering saknas. Du ansvarar själv för att din bil inte är olämpligt parkerad eller står i vägen på något sätt.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss