Råmebo

Skogen i naturreservatet Råmebo består dels av bokskog där den äldsta boken är över 300 år, dels av en blandskog med bok, tall och andra lövträd. Den äldsta bokskogen har stått orörd under en lång tid. Marken under bokarna är täckt av fjolårslöv men här och var växer blåbär, ekorrbär, skogsstjärna och harsyra.

Skogen är mycket värdefull och hyser många ovanliga arter. Reservatet är ett fint strövområde som kan besökas året om. Skogarna är vackra och lätta att vandra i. Terrängen i reservatet är lätt kuperad och i sänkorna är marken fuktig. Det finns inga anlagda stigar eller leder.

Gott om död ved

I området finns gott om död ved, både i form av stående träd (torrakor) och fallna träd (lågor). Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden.

Gula blommor på mossen

Fuktiga stråk genomkorsar reservatet och här och var finns små öppna myrar. Här växer myrlilja som blommar under högsommaren med klargula blommor i en långsmal tät klase.

Lavar ser olika ut

Lavar indelas i tre olika grupper beroende på hur de ser ut. Bladlavar och busklavar växer ut från underlaget till skillnad från skorplavar som växer platt mot underlaget. För att särskilja olika skorplavar från varandra krävs därför oftast lupp.

Trädlevande lavar och mossor samt vedlevande svampar och insekter (främst skalbaggar) utgör merparten av de 26 stycken hittills kända rödlistade arterna. Fågellivet är rikt och typiskt för äldre bokskogar med bland annat skogsduva, ormvråk, mindre hackspett och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka
  exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp.
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg och parkera annat än på anvisad plats,
 • elda samt,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller arrangemang,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur och
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1966, utvidgades 2020

Ägare: Hallands Naturskyddsförening, Naturvårdsverket och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Råmebo ligger i Halmstads kommun. Vägbeskrivning: Naturreservatet ligger direkt öster om vägen mellan Oskarström och Simlångsdalen. Från riksväg 25 i Simlångsdalen tar man avtagsväg mot "Oskarström". Efter cirka 6 kilometer ligger reservatet och en parkering på höger sida av vägen. Från Oskarström är avståndet till Råmebo ca 9 kilometer.

GPS (WGS84): Lat N 56° 45’ 39” Lon E 13° 6’ 43”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss