Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åsbygget

I Åsbygget finns spår av gamla tider. Här syns gamla odlingstegar och utmarksbetet har satt sin prägel på området. Den gamla utmarken och myren i den södra delen av området betas fortfarande. Detta ger skogen en speciell karaktär. Övriga delar är sedan länge orörda och vildvuxna. Du kan ta dig fram i området på befintliga stigar och vägar.     

Åsbygget består av äldre lövskog och blandskog blandat med myr och sumpskog. Naturen i reservatet är starkt präglad av den höga nedbörden, här regnar det mer än 1 200 millimeter årligen. Trakten är mycket rik på våtmarker och landskapet i och kring reservatet är en storskalig mosaik av myr och skog. 

Gammal skog med ek och bok

Den äldsta skogen finns i söder. Här finns ädellövskog med bok och ek. Här finns också ett område tallskog som är cirka 160 år. Några av tallarna är grova med stora kronor. Men de äldsta tallarna, mer än 200 år, växer i torvmark och är mer lågvuxna och klena.

Skogarna i Åsbygget har fortfarande en karaktär av betad utmarksskog och är ganska glesa och luckiga med bärris och tynande enbuskar. På de mer fuktiga markerna har dock granen etablerat sig. En stor del av de äldre och grövre granarna föll under stormen Gudrun 2005 och ligger nu som stora vindfällen.  

Rödlistade arter

Då skogen har stått orörd under lång tid finns det gott om död ved. Många ovanliga skogsarter är beroende av död ved. Veden bryts ner av olika svampar vilket underlättar för insektsarter som nyttjar veden på olika sätt. Insekterna lockar i sin tur till sig fåglar, som söker efter föda i den förmultnande veden. I Åsbygget har man hittat ett tiotal rödlistade och regionalt intressanta arter, till exempel bokknatlav, lunglav och bokvårtlav.  

Flera andra reservat i närheten

Ädellövskogen är en viktig skogstyp att bevara.  I närheten av Åsbygget finns även naturreservaten Rönnö, Blåalt och Göstorps skog. Dessa områden bildar tillsammans en mycket värdefull enhet av artrika ädellövskogar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, till exempel örter, mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyper: Äldre lövskog och blandskog i mosaik med myr och sumpskog

Kommun: Laholm

Areal: 120 hektar

Skyddat sedan: 2013

Ägare: Naturvårdsverket och privata markägare

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Åsbygget ligger i Laholms kommun.

Bil: Från Halmstad kör mot Mästocka, följ där skyltning mot Vrå, kör cirka 5 kilometer och håll höger mot Bollalt. Kör cirka 1 kilometer och reservatet dyker upp på höger sida av vägen. OBS! Det finns ännu ingen parkeringsplats iordningställd för besökare.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss