Aktuella vädervarningar i Hallands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stackenäs

Stackenäs är ett naturskönt område som till stor del är bevuxet med gammal ekskog. Terrängen är dramatisk med sluttande branter och stup ner mot sjöarna Fävren och Valasjön. Från höjderna har du en fin utsikt över det omgivande landskapet. En del av landområdet och även delar av Valasjön omfattas av ett fågelskyddsområde.

Reservatet består till stor del av gammal ekskog. Att naturen är värdefull här har varit känt länge. Redan år 1977 pekades platsen ut som värdefull i skriften "Natur i Hallands län". Senare under 1990-talet avgränsades flera nyckelbiotoper i området, värdefulla skogspartier som har en stor betydelse för skogens flora och fauna.

Lavar på stammarna

Stora delar av reservatet betas av nötkreatur och har gjort så i flera generationer vilket har gett ekskogen sin luckiga karaktär. Korna är duktiga naturvårdare som håller undan sly och vegetation och skapar störning i förnan genom sitt tramp. Deras närvaro i markerna gynnar både växter, insekter, svampar, lavar och djurliv. Därför är skogen relativt strövvänlig bortsett från höjdområdena där betesdjuren inte varit lika flitiga. Det finns flera persongrindar som leder besökare in i betesfållan för att njuta av området.

Det finns många gamla träd och uppe på bergskullarna finns en hel del senvuxen ek. Träden här har växt mycket långsamt och blivit krokiga och klena. På stammarna växer arter som lunglav, mussellav och bårdlav. Utmed sjöstränderna växer klibbal och vid Valasjöns norra spets finns även en askskog.

Fåglarna skyddas

I den sydvästra delen av Stackenäs sluttar det brant ner mot Valasjön. En del av landområdet och även delar av Valasjön omfattas av ett fågelskyddsområde. På grund av det känsliga fågellivet får man inte uppehålla sig här mellan 1/2 och 31/7. I Valasjön finns bland annat storlom och fiskgjuse. I Fävren, som är en något näringsrikare sjö, kan man skåda fåglar som skäggdopping, skedand, vitkindad gås och fisktärna. Fävren är även en populär rastplats för gäss och sångsvan.

Många sägner om platsen

Stackenäs är en sägenomspunnen plats. Den mest kända historien handlar om översten för Västergöta ryttare, Olof Andersson (senare adlad Silverlod), som bodde på gården Stackenäs under 1600-talet. Efter ett gräl år 1678 utmanades Olof Silverlod av löjtnant Håård af Segerstad. Då duellen skulle börja klickade den senares pistol och Silverlod sköt Håård till döds. På den här tiden var dueller förenat med dödsstraff vilket tvingade Silverlod att fly som fredlös in i skogarna. Enligt sägnen gömde sig Silverlod under en tid i en grotta innan han flydde vidare till Norge.

Grottan har fått namnet "Herrasängen" och ligger vid foten av Klevaberget i reservatets södra del. Här ligger också ett fågelskyddsområde, så har du tänkt besöka grottan kom ihåg att det är tillträdesförbud mellan 1 februari och 31 juli.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • plocka eller samla in växter eller svampar. Att plocka bär eller matsvamp är dock tillåtet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga och insamla ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • tälta eller övernatta i husvagn eller husbil,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift. Undantag är informationsskyltar om Fävrens fiskevårdsområde, som kan sättas upp efter samråd med Länsstyrelsen,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök samt
 • lägga upp båt på land. Undantag är båten som används vid stängslig och tillsyn av stängsel, som får dras upp i viken vid Valasjön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog och triviallövskog

Kommun: Varberg

Areal: 84 hektar

Skyddat sedan: 2011

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Södra delen ingår i ett fågelskyddsområde, tillträdesförbud under tiden 1/2-31/7

Hitta hit

​Stackenäs ligger i Varbergs kommun. Vägbeskrivning: Stackenäs ligger nordost om Varberg mellan sjön Fävren och Valasjön. Från Derome åk mot Kungsäter. Efter cirka 13 kilometer, när du kommer till Fävren passerar du också över reservatets västra gräns. För närvarande saknas parkering så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss